Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: úprava SDZ a VDZ v křižovatce ulic Arbesova a U Kostela, Jablonec nad Nisou - snížení rychlosti na 30 km/hod.

Číslo jednací:77276/2023
Den vyvěšení:12.9.2023
Den sejmutí:27.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e,

po písemném souhlasu KŘ Policie České republiky Jablonec nad Nisou (dále jen „KŘ Policie ČR“) ze dne 30.6.2023 pod č. j. KRPL-62879/ČJ-2023-180406-03, podle § 77 odst. 1 písm. c) a 5 zákona o silničním provozu

stanovení místní úpravy provozu,

která spočívá v úpravě svislého a vodorovného dopravního značení v křižovatce ulic Arbesova a U Kostela, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou.

Popis úprav dopravního značení:

 • V ulicích U Kostela a Arbesova (40 a 50 m před křižovatkou) osadit svislé dopravní značení B20a „nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.“. V ul. Arbesova přesunout SDZ C14a „neobjížděj autobus“ na společný sloup s novou SDZ B20a „nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.“. V ul. Arbesova směrem k ul. J.Hory osadit chybějící SDZ IP10a „slepá pozemní komunikace“.

 • v dané křižovatce byly v terénu prověřeny rozhledové poměry nutné pro zastavení vozidel - rozhled z vozidla jedoucího po ul. U Kostela na přijíždějící vozidlo z ul. Arbesova je 25,0 m. Rozhled z vozidla jedoucího po ul. Arbesova na přijíždějící vozidlo z ul. U Kostela je 27,0 m. Dle ČSN 73 6110 je pro tyto hodnoty maximální možná povolená rychlost 40km/hodinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o hraniční hodnotu, byla zvolena nejbližší nižší rychlost a to 30km/hod. Pro tuto rychlost je předepsaná délka rozhledu pro zastavení 20,0 m.

 • V křižovatce ulic U Kostela a Arbesova pomocí VDZ jasně vymezit jízdní pruhyV 2b „podélná čára přerušovaná“, V 1a „podélná čára souvislá“, V 12c „zákaz zastavení“. 

 • vzhledem k tomu, že stávající křižovatku projíždějí vozidla v protisměru, bylo navrženo křižovatku uspořádat vodorovným dopravním značením vymezujícím jízdní pruhy.

Problém s bezpečností a plynulostí silničního provozu v dané oblasti je doplněním VDZ a SDZ řešen komplexně, jak vyžaduje § 78 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

 • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením KŘ Policie, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 65 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 • Před osazením dopravního značení bude přímo v terénu provedeno vytýčení veškerého podzemního vedení, aby nedošlo při osazování značek k jeho poškození. Vytýčení podzemního zařízení provedou jednotliví správci podzemního zařízení.

 • Veškeré dopravní značení bude umístěno za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

 • Dopravní značení nesmí být zakryto zelení či reklamními sděleními, čímž může být kriticky snížena bezpečnost dopravy.

 • Umístění dopravního značení si provede žadatel na vlastní náklady, případně je možné si osazení značení objednat u renomovaných firem, které jsou níže uvedeny. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení je:Studio Raketoplán s.r.o., IČ 05620490, Nad Jezerkou č.p. 1075/13, 140 00 Praha 4-Nusle.  

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 • Povinností žadatele a následného správceje kontrolovat soulad užití dopravních značek a dopravních zařízení se schválenou situací označenou razítkem KŘ Policie ČR a správního orgánu a zabezpečit jejich údržbu pro celé období místní úpravy provozu.

 • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

Opatření obecné povahy se vydává, s ohledem na možnou změnu dopravní situace v místě samém a na případné změny v TP a příslušných ČSN, na dobu 2 let. Pokud do této doby nebude výše schválené dopravní značení umístěno, je nutné požádat o vydání nového stanovení dopravního značení.

 

 

Odůvodnění:

Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 10.7.2023, kterou podalo Studio Raketoplán s.r.o., IČ 05620490, Nad Jezerkou č.p. 1075/13, 140 00 Praha 4-Nusle (dále „žadatel“). Žadatel požádal o vydání Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích III. tř., kterými jsou ulice Arbesova a U Kostela, katastrální území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou. Důvodem navrhovaných úprav je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to hlavně při plánované výstavbě 19 RD v lokalitě Podlesí. Stávající křižovatka svými současnými rozhledovými poměry nevyhovuje bezpečnosti provozu už při stávajícím provozu.

Podanou žádost správní orgán posoudil jako odůvodněnou. Na úpravu byla vypracována oprávněnou osobou, kterou je Jan Maděra, IČ 460 340 13, Kateřinská 118, 463 03 Stráž nad Nisou, ČKAIT 0500944, jednoduchá dokumentace zak. č. 25052023, která byla dne 30.6.2023 pod č.j. KRPL-62879/ČJ-2023-180406-03 odsouhlasena KŘ Policie ČR.

Úprava provozu na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně i akustickými doprovodnými signály nebo dopravními zařízeními je tak nadřazená úpravě provozu stanovené zákonem o silničním provozu.

Dopravní zákazová značka týkající se „nejvyšší povolené rychlosti (30)“ ukládá účastníkům silničního provozu určitá omezení, a to nad rámec obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Každý projíždějící bude na základě uvedeného stanovení muset respektovat omezení, která z dopravního značení vyplývá, a která před umístěním tohoto značení z obecné právní úpravy nevycházela.

Návrh na úpravu svislého a vodorovného dopravního značení byl na dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to dne 12.8.2023. Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění záměru mohli podat oprávněné osoby připomínky nebo námitky k umístění dopravního značení.

V dané lhůtě nebyly správnímu orgánu doručeny žádné námitky a připomínky. Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na výše jmenovaných místních komunikacích. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se schvaluje úprava svislého a vodorovného dopravního značení, které je nutné z důvodů zajištění bezpečnosti při průjezdu křižovatkou ulic Arbesova a U Kostela, katastrální území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, a to nejen z důvodu plánované výstavby 19 RD v lokalitě Podlesí.

 

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí za správnost: R. Šrýtrová

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215359x | Petr Vitvar
load