Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Jezírka, k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka

Číslo jednací:76695/2023
Den vyvěšení:8.9.2023
Den sejmutí:25.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

5217/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

76695/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

8.9.2023


EMJ s.r.o.
K. Světlé č.p. 1121
464 01 Frýdlant v Čechách

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Jezírka,

k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka

 

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 7.9.2023 EMJ s.r.o., IČ 27268632, K. Světlé č.p. 1121, 464 01 Frýdlant v Čechách

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 7.9.2023 čj. KRPL-91095/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

komunikace III. třídy ul. U Jezírka (pp.č.964/1) k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec nad Nisou u ppč. 929/11 a 929/12

termín: dne 13.9.2023

akce: zhotovení nové zemní kabelové smyčky NN

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 7.9.2023 čj. KRPL-91095/ČJ-2023-180406-02, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

  • Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat orgán Policie ČR.

  • Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Vozidla stavby nebudou bránit v průjezdu dopravní obsluze dle schváleného DIO.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost EMJ s.r.o., IČ 27268632, K. Světlé č.p. 1121, 464 01 Frýdlant v Čechách, Kontakt p. Jan Branda tel.: 725 413 734.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci III. třídy ul. U Jezírka (pp.č.964/1) k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec nad Nisou u ppč. 929/11 a 929/12 z důvodu zhotovení nové zemní kabelové smyčky NN. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 7.9.2023 čj. KRPL-91095/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení R.Šrýtrová

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. EMJ s.r.o., IDDS: ufq32bj

sídlo: K. Světlé č.p. 1121, 464 01 Frýdlant v Čechách

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215435x | Petr Vitvar
load