Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění záměru ke stanovení místní úpravy provozu v ulicích Mládí a U Kostela, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:76560/2023
Den vyvěšení:8.9.2023
Den sejmutí:7.11.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu

dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, který spočívá v umístění nového a úpravě stávajícího dopravního značení v ulicích Mládí a U Kostela, katastrální území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Popis úprav:

v ulicích Mládí a U Kostela je max. povolená rychlost 50 km/hod. Ulice jsou s nižším dopravním provozem bez MHD. Ulice jsou jednosměrné, a to ve směru po spádnici, jsou často využívány k šikmému a podélnému parkování OA a dochází zde k chaotickému parkování. Vozidla IZS a svozu odpadů mají často problémy projet. Stávající DZ je částečně nadbytečné.

V ulici Mládí a U Kostela zřídit zónu tempo 30km.

Zóna bude ohraničena ulicemi Arbesova, U Kostela a ul. Palackého.

V dané lokalitě je zřejmé, že jízda rychlostí 50km/hodinu není možná a že se jedná o uzavřenou oblast. Zóna tempo 30 se jeví jako optimální řešení provozu v dané oblasti i když stavebně není rozdělena na hlavní a vedlejší (chodníky) dopravní prostor. Stávající ulice jsou převážně opatřeny chodníky.

V ulici Mládí (jednosměrná ul.) částečně povolit jízdu cyklistů v protisměru (cykloobousměrka ze silnice III. třídy 29029 ul. Palackého).

Legislativa v současné době neumožňuje zřízení cykloobousměrek v celé zóně, proto byl ve spodní části ul. Mládí zřízen "piktogramový koridor" pro cyklisty jako cyklobousměrka. Koridor byl vyznačen pomocí V20 a SDZ E12a a E12b. Možnost jízdy cyklistů je ukončena u B2.

V zóně tempo 30 pomocí VDZ jasně vymezit plochy k parkování. Na SDZ IZ8 doplnit B29 s dodatkovou tabulkou E 13 „ MIMO VYZNAČENÁ STÁNÍ“ a doplnit 3 neurčená parkovací místa pro vozíčkáře. Dále pomocí VDZ jasně vymezit plochy, kde budou zachovány vstupy do BD a v ul. U Kostela vyčlenit 1 místo před obj. č.p. 3833/9 pro IZS (vyznačit pomocí V12a).

Na základě předpokladu, že řidiči vozidel mají snahu dodržovat jednoduchá a srozumitelná pravidla, byly důkladně vyznačeny pomocí VDZ plochy podélného a šikmého parkování. Zároveň byly zdůrazněny místa se zákazem zastavení (V12c a V12a) v místech kde je žádoucí toto zdůraznit, případně není zcela zřejmý zákonný důvod zákazu zastavení (vjezdy a vstupy do budov a zahrad).

V zóně tempo 30 vynutit dodržování rychlosti pomocí střídavého parkování a zavedení přednosti zprava.

V zóně tempo 30 pro vynucení dodržování rychlosti, bylo zvoleno pomocí střídavého parkování jako jeden ze základních prvků na zpomalení dopravy. Dále bylo zvoleno zavedení přednosti zprava. Zvolená opatření se v současnosti jeví jako dostatečná, ale v případě budoucích nehod vzniklých z nedodržení předepsané rychlosti je možno jejich doplnění o stavební prahy.

 

Návrh umístění dopravního značení je přehledně zobrazen v přiložené situaci, která je nedílnou součástí tohoto návrhu. K návrhu vydal souhlasné stanovisko příslušný orgán KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 25.8.2023 pod č.j. KRPL-85371/ČJ-2023-180406-03.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky.

 

Správní orgán tímto podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů

ode dne jeho zveřejnění proti návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu.

 

Odůvodnění:

Vlastník komunikace - statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen „navrhovatel“) předložil správnímu orgánu ke schválení úpravu dopravního značení v ulicích Mládí a U Kostela, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou.

Hlavní důvod úpravy DZ spočívá ve zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě, vložení řádu do parkování, možnost částečné obousměrné jízdy cyklistů a zvýšení komfortu bydlení v dané lokalitě. Dalšími důvody pak je řešení prostoru s ohledem na provádění zimní údržby a průjezdu vozidel IZS, a řešení rozhledových poměrů v křižovatkách.

Zpracovatel dokumentace úprav – Jan Maděra, IČ 460 340 13, Oblačná 266, 460 01 Liberec.

Správní orgán předkládá, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správní řád, návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecností subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinností blíže nespecifikovaných účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.

 

Poučení:

Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námitky k předkládanému návrhu.

Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle § 174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu § 41 správního řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.

O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako podkladem pro opatření obecné povahy.

Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.

Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání podle § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí za správnost: R. Šrýtrová

 

 

 

 

 

 

Příloha: situace se zákresem návrhu dopravního značení

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215314x | Petr Vitvar
load