Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

Číslo jednací:76160/2023
Den vyvěšení:7.9.2023
Den sejmutí:20.12.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

5174/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

76160/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

7.9.2023


Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská č.p. 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 21.8.2023 podaném společností Metrostav DIZ s.r.o., IČ 25021915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00  Praha 8-Libeň v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IČ 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.8.2023 čj. KRPL-20272/ČJ-2023-180406-02 příloha 28 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci III.třídy: ul. Za Říčkou (pp.č.308/1, 348/1, 348/3) úsek od mostu u č.p.261 po pp.č.336 (poblíž č.p.262) - úplná uzavírka,

DZ bude umístěno dle schváleného DIO, k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n.N.

termín: od 15.9.2023 – 20.12.2023

z důvodu: „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec-Jablonec n.N.“

Objízdná trasa značena nebude.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.8.2023 čj. KRPL-20272/ČJ-2023-180406-02 příloha 28, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci III.třídy: ul. Za Říčkou (pp.č.308/1, 348/1, 348/3) úsek od mostu u č.p.261 po pp.č.336 (poblíž č.p.262) k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n.N. v rámci akce „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec-Jablonec n.N“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 17.8.2023 čj. KRPL-20272/ČJ-2023-180406-02 příloha 28. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Řimnáčová

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň v zastoupení společnost VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx

sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215314x | Petr Vitvar
load