Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK: ulice Skřivánčí (jednodenní oboustranné parkování v úseku ul. Ještědská - Vilová, Wolkerova), Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:75683/2023
Den vyvěšení:7.9.2023
Den sejmutí:22.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 5.9.2023, kterou podal navrhovatel

Tomáš Schwarz, IČ 02267110, Hely č.p. 26, Krásná Lípa, 407 47 Varnsdorf 1

(dále jen „navrhovatel“), "), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

komunikace: místní komunikace II. třídy

ulice: Skřivánčí (úsek ulic Ještědská – Vilová, Wolkerova)

termín: dne 19. září 2023

akce: zajištění oboustranné parkování vozidel pro akci společnosti Devinn s.r.o.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

  • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

  • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Svislé dopravní značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

  • Navrhovatel v předstihu informuje uživatele přilehlých objektů o plánovaném zákazu zastavení v daném úseku.

  • Parkující vozidla budou dodržovat PSP a nebudou bránit ve výjezdu od přilehlých objektů.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

  • Umístění schváleného přenosného dopravního značení provede: Tomáš Schwarz, IČ 02267110, Hely č.p. 26, Krásná Lípa, 407 47 Varnsdorf 1.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu v ulici Skřivánčí v Jablonci nad Nisou (úsek mezi ulicemi Ještědská a Vilová – Wolkerova) z důvodu požadavku společnosti Devinn s.r.o. na zajištění jednodenního oboustranného parkování vozidel při firemní předváděcí akci.

K žádosti byl doplněn souhlas dotčeného orgánu, kterým je KČR Policie ČR v Jablonci nad Nisou ze dne 1.9.2023 č.j. KRPL-88510/ČJ-2023-180406-02.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215359x | Petr Vitvar
load