Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ppč. 753/1 u objektu čp. 180 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov

Číslo jednací:75575/2023
Den vyvěšení:7.9.2023
Den sejmutí:22.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5121/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

75575/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

5.9.2023


BIMONT s.r.o.
České mládeže č.p. 713/122
Liberec VIII-Dolní Hanychov
460 08  Liberec 8

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 5.9.2023 podaném společností BIMONT s.r.o., IČO 47781262, České mládeže č.p. 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 4.9.2023 č.j. KRPL-88786/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na místní komunikaci : ppč. 753/1 u objektu čp. 180 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov

termín : od 9.10.2023 do 12.12.2023

z důvodu: výkopové práce z důvodu pokládky kabelového vedení NN v rámci akce „IP-12-4015129 JN-Bedřichov ppč. 270/7-svod,kNN,SS100“

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 4.9.2023 č.j. KRPL-88786/ČJ-2023-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost BIMONT s.r.o., IČO 47781262, České mládeže č.p. 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8 zastoupena stavbyvedoucím – Lukášem Günterem, tel.č. 734 479 744, e-mail: gunter@bimont.cz.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost BIMONT s.r.o., IČO 47781262, České mládeže č.p. 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ppč. 753/1 u objektu čp. 180 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov v termínu od 9.10.2023 do 12.12.2023 z důvodu provádění výkopových prací při pokládce kabelového vedení NN v rámci akce „IP-12-4015129 JN-Bedřichov ppč. 270/7-svod,kNN,SS100“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 4.9.2023 č.j. KRPL-88786/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Bedřichov  v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Bedřichov  s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

Obdrží

Žadatel :

  • BIMONT s.r.o., IDDS: yu8rq4g, České mládeže 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Obecní úřad Bedřichov, IDDS: 97abtyg, 468 12 Bedřichov 218 

Na vědomí :

  • co

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215435x | Petr Vitvar
load