Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK „Přehrada-chodníky okolo I. přehrady“, Průběžná, Podlesí, Arbesova, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec n.N.

Číslo jednací:75589/2023
Den vyvěšení:5.9.2023
Den sejmutí:6.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

5122/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

75589/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

5.9.2023


Běhy pro radost, z.s.
Podhorská č.p. 4576/74b
466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK „Přehrada-chodníky okolo I. přehrady“, Průběžná, Podlesí, Arbesova, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec n.N.

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě vaší žádosti ze dne 17.8.2023 podaném společností Běhy pro radost, z.s., IČ 05460671, Podhorská č.p. 4576/74b, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 16.8.2023 pod č.j. KRPL-83014/ČJ-2023-180406-10 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na MK: „Přehrada-chodníky okolo I. přehrady“, Průběžná, Podlesí, Arbesova, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec n.N.

termín: 6.10.2022 od 20:00 do 21:00h

z důvodu: běžecký závodVečerní běh Eleven 2023“

 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Veškeré níže uvedené dopravní značení a zařízení se umístí dle tohoto stanovení, příslušných Čs. technických norem, technických podmínek TP 66 a 65 a dle výše uvedeného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec n.N., které je součástí tohoto stanovení.

  • Dopravní značení a zařízení bude umístěno dle přílohy označené razítkem Policie ČR KŘ DI Jablonec n./N (schémata pro označení pracovních míst v obci), bude umístěno v dostatečném časovém předstihu a po celou dobu akce bude kontrolováno a udržováno.

  • Pracoviště se dále zabezpečí dle příslušných ČSN.

  • Dopravní značení musí být provedeno v retro reflexním provedení.

  • Odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční si vyhrazuje právo, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.

  • Po skončení akce bude dopravní značení a zařízení odstraněno a přechodná úprava uvedena do původního stavu.

  • Odpovědnou osobou za umístění dopravního značení je Běhy pro radost, z.s., IČ 05460671, Podhorská č.p. 4576/74b, 466 01 Jablonec nad Nisou 1– p. Martin Fořt, tel. 739 468 316. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční stanovuje tuto přechodnou úpravu na výše uvedené pozemní komunikaci vzhledem k místní problematice, hustotě provozu, charakteru komunikace, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v době konání akce.

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele Běhy pro radost, z.s., IČ 05460671, Podhorská č.p. 4576/74b, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci „Přehrada-chodníky okolo I. přehrady“, Průběžná, Podlesí, Arbesova, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec n.N z důvodu akce běžecký závod „Večerní běh Eleven 2023“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 16.8.2023 pod č.j. KRPL-83014/ČJ-2023-180406-10. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr.  Ivana Řimnáčová  v.r.  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení R.Šrýtrová

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

 

Příloha:

  • Situace označená razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. Běhy pro radost, z.s., Podhorská č.p. 4576/74b, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215435x | Petr Vitvar
load