Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK: ulice Resslova a Chelčického, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:74943/2023
Den vyvěšení:5.9.2023
Den sejmutí:20.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 4.9.2023, kterou podala společnost

ABB s.r.o., IČO 49682563, Vyskočilova č.p. 1561/4a, 140 00 Praha 4-Michle,
kterou zastupuje Petr Kovář, nar. 28.4.1975, Ladova č.p. 5053/44, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

(dále jen „navrhovatel“), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, kterými jsou

komunikace: silnice III/29029

ulice: Chelčického, katastrální území Jablonecké Paseky

komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace

ulice: Resslova, katastrální území Jablonecké Paseky

termín: od 16. září 2023 do září 2024

akce: bourání stavebních objektů a stavba nové multifunkční skladové haly v areálu ABB s.r.o. /zajištění možnosti vjezdu a výjezdu vozidel nad 3,5 t/.

Objízdná trasa pro vozidla ABB s.r.o. bude vedena obousměrně po přilehlých místních komunikacích dle schváleného DIO /viz příloha/.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

  • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

  • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Umístění schváleného přenosného dopravního značení provede společnost ABB s.r.o., IČ 49682563, Vyskočilova č.p. 1561/4a, 140 00 Praha 4-Michle, kterou zastupuje Petr Kovář, Ladova č.p. 5053/44, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

PLATNOST přechodného stanovení je, v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu, na dobu jednoho roku, tj. do září 2024.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění možnosti vjezdu a výjezdu vozidel nad 3,5 t při provádění bourání stavebních objektů a při stavbě multifunkční skladové haly v areálu ABB s.r.o.

V žádosti o přechodnou úpravu provozu bylo doloženo písemné vyjádření KŘ Policie ČR ze dne 30.8.2023 č.j. KRPL-87973/ČJ-2023-180406-02.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215359x | Petr Vitvar
load