Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Bedřichov

Číslo jednací:72022/2023
Den vyvěšení:4.9.2023
Den sejmutí:19.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje
Typ oznámení:Územní plán

Podrobnosti:

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Bedřichov

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování, oddělení územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu Bedřichov § 6 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e

 

v souladu se zněním § 50 odst. 3 stavebního zákona konání společného jednání a vystavení návrhu Změny č. 3 Územního plánu Bedřichov.


Do dokumentace návrhu Změny č. 3 Územního plánu Bedřichov lze nahlížet:

- na oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou (č. dveří 130, I. patro budovy radnice – zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),

- na Obecním úřadě Bedřichov – zejména v úředních dnech pondělí od 8.00 do 12.00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin, ve středu od 8.00 do 14.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, (popřípadě v jiný domluvený termín),

- na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, U Jezu 642/2a, Liberec 2. - Ing. Gabriela Šípková, XIII. patro, č. dveří 1330 (doporučuje se předem domluvit termín a využít zejména úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin),

- na internetových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou (https://www.mestojablonec.cz/cs/uzemni-planovani/uzemni-plany-okolnich-obci/bedrichov.html) a obce Bedřichov (https://www.bedrichov-ou.cz/cs/urad/uzemni-planovani/).

 

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování, oddělení územního plánování z titulu pořizovatele

 

vyzývá

 

dle § 50 odst. 3 stavebního zákona k uplatnění písemných připomínek.


Poučení, vyplývající ze stavebního zákona:

Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

 

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Bedřichov lze písemně připomínkovat nejpozději do 19.10.2023.

  

Ing. Dominika Tilňáková

referent oddělení územního plánování

v.z. Ing. arch. Daniel Daňkovský

referent územního plánování


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215397x | Petr Vitvar
load