Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Budovatelů I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - levý chodník“, „Budovatelů I/14 - levý chodník“; „Liberecká (abeceda) - přední pojízdný

Číslo jednací:74677/2023
Den vyvěšení:1.9.2023
Den sejmutí:30.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

5051/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

74677/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

1.9.2023


SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Pražská tř. č.p. 495/58
České Budějovice 3
370 04 České Budějovice 4

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Budovatelů I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - levý chodník“, „Budovatelů I/14 - levý chodník“; „Liberecká (abeceda) - přední pojízdný chodník“, U Nisy

 k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 31.8.2023 podaném SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., IČ 28332202, Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4, zastoupena společností VIATEX, spol. s r.o., IČ 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Liberec ze dne 27.7.2023 č.j. KRPL-20272/ČJ-2023-180406-02 příloha 26-27 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

 

na místních komunikacích IV. třídy „Budovatelů I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - levý chodník“, „Budovatelů I/14 - levý chodník“; „Liberecká (abeceda) - přední pojízdný chodník“ úsek od výtopny po ul. Poštovní, vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou

na místních komunikacích III. třídy ul. U Nisy úsek chodníků u křižovatky s ul. Budovatelů

termín: dne 1.9.2023 do 30.9.2023

z důvodu: výkopové práce pro uložení kabelů, stavební práce, obnova povrchů po zásahu v rámci akce „Stavba rekonstrukce tramvajové trati Liberec – Jablonec“ – prodloužení termínu

 

Chodníky budou v místech výkopů opatřeny přechodovými lávkami.

Objízdná trasa nebude vedena.

Vše se bude řídit dle schváleného DIO.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Liberec ze dne 27.7.2023 č.j. KRPL-20272/ČJ-2023-180406-02 příloha 26-27, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Zodpovědnou osobou za plnění podmínek rozhodnutí je SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., IČ 28332202, Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4 – p. Aleš Dubec tel. 724 844 064.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci III. třídy ul. U Nisy (pp.č.2361) úsek v křižovatky s ul. Budovatelů, a na MK IV. třídy „Budovatelů I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - pravý chodník“, „Liberecká I/14 - levý chodník“, „Budovatelů I/14 - levý chodník“; „Liberecká (abeceda) - přední pojízdný chodník“, vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou z důvodu výkopových prrací pro uložení kabelů, stavební práce, obnova povrchů po zásahu v rámci akce „Stavba rekonstrukce tramvajové trati Liberec – Jablonec“. Policie ČR KŘ DI Liberec se písemně vyjádřila dne 27.7.2023 č.j. KRPL-20272/ČJ-2023-180406-02 příloha 26-27. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

Příloha – situace dopravního značení

 

Obdrží

1.SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4 v zastoupení plnou mocí VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx

sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

2.KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9

sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215435x | Petr Vitvar
load