Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nádražní („chodník“), k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka

Číslo jednací:74557/2023
Den vyvěšení:1.9.2023
Den sejmutí:11.11.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

5037/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

74557/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

1.9.2023


Společenství vlastníků Nádražní 1394/17
Nádražní č.p. 1394/17a
466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nádražní („chodník“), k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 24.8.2023 Společenství vlastníků Nádražní 1394/17, IČ 09228071, Nádražní č.p. 1394/17a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 14.3.2023 čj. KRPL-93464/ČJ-2020-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci: ul. Nádražní (pp.č.2331) úplná uzavírka k.ú. a obec Jablonec n.N.

v místě: chodník před č.p.1394/17a

termín: od 11.9.2023 do 11.11.2023

z důvodu: staveniště (lešení – oprava fasády)

 

Objízdná trasa vzhledem k charakteru a lokalitě nebude značena.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 14.3.2023 čj. KRPL-93464/ČJ-2020-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Společenství vlastníků Nádražní 1394/17, IČO 09228071, Nádražní č.p. 1394/17a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, Kontakt p. Václav Kulas, tel.: 602 418 171.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul. Nádražní (pp.č.2331) v místě: chodník před č.p.1394/17a z důvodu stavby lešení pro opravu fasády. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 14.3.2023 čj. KRPL-93464/ČJ-2020-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení R.Šrýtrová

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ (dodejky)
1. Společenství vlastníků Nádražní 1394/17, IDDS: a6zkm8w

sídlo: Nádražní č.p. 1394/17a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215496x | Petr Vitvar
load