Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška: návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu - úprava dopravního značení v obytné zóně Blanická, k.ú. Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:74018/2023
Den vyvěšení:1.9.2023
Den sejmutí:31.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu  

dle ust. § 77, odst. 1, písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu, která spočívá v úpravě dopravního značení v obytné zóně Blanická (ulice Blanická, Stavební, Jana Žižky, Venušina, Nová, U Jezírka a Petřínská), katastrální území Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou.

Obytná zóna je staršího data a neodpovídá stávajícím platným předpisům. Začátek a konec obytné zóny je označen pomocí SDZ IZ 5a a IZ5b, ale bez reliéfních prvků. Rozhledy v křižovatkách neodpovídají platným předpisům a některé značky upravující přednost jsou nadbytečné. Parkování v OZ je povoleno pouze v místech označených jako parkoviště. Živelné parkování částečně na vozovce a částečně na chodnících je zcela v rozporu s obecnými pravidly silničního provozu.

Popis úprav:

 • v křižovatce ul. Stavební a Petřínská: budou odstraněny nadbytečné DZ A7b „zpomalovací práh“ – 2 ks

/při rychlosti 20km/hod již nelze víc zpomalit/

 • v křižovatce ul. Stavební a Petřínská budou odstraněny nadbytečné DZ P4 „dej přednost v jízdě“ – 1 ks a P2 „hlavní komunikace“ – 1 ks

/v křižovatce je v zóně dána přednost zprava, tímto jsou SDZ nadbytečné/

 • v ul. Nová bude ve výjezdu ze zóny na ul Vrkoslavická odstraněna DZ P4 „dej přednost v jízdě“ – 1 ks

 • v ul. Venušina bude ve výjezdu ze zóny na ul Vrkoslavická odstraněna DZ P4 „dej přednost v jízdě“ – 1 ks

/přednost při výjezdu z obytné zóny je řešena zákonem č. 361/2000 Sb. § 23 odst. 1/

 • v křižovatce ul. Nová a ul. Venušina bude odstraněna nadbytečná DZ P4 „dej přednost v jízdě“ – 1 ks

/v křižovatce byly prověřeny rozhledy a vyhovují/

 • v křižovatce ul. Stavební a ul. Petřínská bude doplněno kulaté dopravní zrcadlo ø 900 mm (zrcadlo č.2).

/v křižovatce byly prověřeny rozhledy a bez navržené úpravy nevyhovují, vzhledem k tomu, že není možné zajistit dostatečné rozhledy bez zásahu do soukromého majetku a ani změnou dopravního režimu (změna režimu byla prověřena na místě a při jízdě od Petřína by vozidlo muselo zastavit až v křižovatce a tu by zablokovalo), je navrženo osazení dopravního zrcadla, které stávající stav vylepší. Zrcadlo bude natočeno tak aby při výjezdu z ul. Stavební, bylo vidět do ul. Petřínská. Zrcadlo bude osazeno na samostatný sloupek mimo bezpečnostní odstup komunikace/

 • v křižovatce ul. Stavební a ul. Blanická budou ponechány stávající SDZ s doplněním DT E2b „tvar křižovatky“ – 4 ks a kulaté dopravní zrcadlo ø 900 mm (zrcadlo č.1).

/v křižovatce byly prověřeny rozhledy a bez navržené úpravy nevyhovují, vzhledem k tomu, že není možné zajistit dostatečné rozhledy bez zásahu do soukromého majetku a ani změnou dopravního režimu je navrženo osazení dopravního zrcadla, které stávající stav vylepší. Zrcadlo bude natočeno tak aby při výjezdu z ul. Blanická, bylo vidět do ul. Stavební od Petřína. Zrcadlo bude osazeno na samostatný sloupek mimo bezpečnostní odstup komunikace/

 • v ul. Nová bude ve výjezdu ze zóny na ul. Vrkoslavická posunuta DZ IZ 5b „konec obytné zóny“ na úroveň stávající IZ 5a „obytná zóna“

 • v ul. Venušina bude ve výjezdu ze zóny na ul. Vrkoslavická posunuta DZ IZ 5b „konec obytné zóny“ na úroveň a IZ 5a „obytná zóna“ na úroveň odstraňované P4 „dej přednost“

/posun IZ 5 na vhodnější místo, které bude odpovídat rozhledům a SDZ bude dobře patrné/

 • v křižovatkách ulic Blanická x Janáčkova, Blanická x Stavební, Stavební x Stavební, Blanická x Venušina a Venušina x Nová budou vyřezány křoviny

/zviditelnění SDZ/

 • v ul. Petřínská u restaurace a rozhledny Petřín bude doplněno VZD V4 „vodící čára“

/u restaurace a rozhledny Petřín je vyhrazené parkoviště a není zřejmé, kde je komunikace a kde končí parkoviště. Navrženou úpravou bude toto zcela jasné a zároveň řidiči zcela jasně určí, kde vyjíždí z místa ležícího mimo komunikaci a dává přednost/

 • ve stávající obytné zóně doplnit bezbariérové prvky na hranici zóny - nalepovací varovné plastové pásy v barvě bílé, šířky 0,4 m a délky od 3 m po 7 m

/místo vjezdu do zóny musí být hmatové vyznačeno varovným pásem, jako místo orientačně významné/

 • ve stávající obytné zóně v ul. Stavební bude doplněno ukončení podélného parkování DZ IP11g „částečné stání na chodníku podélné“ s DT E7b „konec úseku“

/v současné době chybí ukončení úseku a SDZ je rušeno až křižovatkou. To z prostorových důvodů není možné (parkovací vozidla by blokovala komunikaci) a proto bylo zvoleno ukončení úseku v místě, kde dojde k zúžení komunikace/

 • v ul. U Jezírka bude doplněna DZ IP10a „slepá komunikace“.

 

Návrh umístění dopravního značení je přehledně zobrazen v situaci, která je k dispozici k nahlédnutí u správního orgánu (budova magistrátu, III. patro č.dv. 335). K návrhu vydal souhlasné stanovisko příslušný orgán KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 24.7.2023 pod č.j. KRPL-74935/ČJ-2023-180406-03.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky.

 

Správní orgán tímto podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů

ode dne jeho zveřejnění proti návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu.

Odůvodnění:

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou jako vlastník dotčených komunikací (dále jen „vlastník komunikací“), po provedení revize dopravního značení v dané oblasti a z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu připravuje úpravu DZ v obytné zóně Blanická, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou.

Návrh úprav zpracovala oprávněná osoba - Jan Maděra, IČ 460 340 13, Kateřinská 1198, 463 03 Stráž nad Nisou.

Správní orgán předkládá, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správní řád, návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecností subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinností blíže nespecifikovaných účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.

 

Poučení:

Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námitky k předkládanému návrhu.

Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle § 174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu § 41 správního řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.

O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako podkladem pro opatření obecné povahy.

Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.

Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání podle § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí za správnost: R. Šrýtrová

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k obsáhlosti území je situace s návrhem úprav DZ k nahlédnutí na oddělení dopravním a silničním magistrátu města Jablonec nad Nisou (III. patro č. dv. 335).

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215314x | Petr Vitvar
load