Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška: oznámení o zahájení společného řízení na stavbu "ulice Pražského povstání včetně křižovatky Janovská: SO 101-komunikace, SO 120-chodník, SO 421-úprava osvětlení pozemní komunikace, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou"

Číslo jednací:73893/2023
Den vyvěšení:1.9.2023
Den sejmutí:1.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1, které zastupuje Jan Maděra, IČ 46034013, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5

(dále jen "žadatel") podal dne 31.7.2023 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

ulice Pražského povstání včetně křižovatky Janovská:

SO 101-komunikace, SO 120-chodník, SO 421-úprava osvětlení pozemní komunikace
Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1173/1, 1257 v katastrálním území Mšeno nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

 

Stavba obsahuje:

Popis stavby:

Stavební objekty:

SO 101 – Komunikace - zřízení odvodnění

SO 120 – Chodník - novostavba

SO 421 - Úprava osvětlení poz komunikace - posun stožáru

Stavba představuje opravu stávající komunikace s dožilým povrchem, vyřešení natékání srážkových vod na silnici III/29029 (SO 101) a posun autobusové zastávky (AZ) se zřízením nástupiště a návazným chodníkem (SO 120). Zřízení AZ vyvolalo úpravu osvětlení pozemní komunikace (SO 421).

Nově se umisťuje:

SO 101 — komunikace (včetně odvodnění) - na částech pozemků parc. č. 1257 a 1173/1, Mšeno nad Nisou

  • ve vzdálenosti 0,2 m od parc. č. 1168/47 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

  • ve vzdálenosti 0,4 m od parc. č. 1165 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

SO 120 - chodník - novostavba se umisťuje na pozemku parc. č. 1257 a 1173/1, Mšeno nad Nisou

  • ve vzdálenosti 0,1 m od parc. č. 1173/3 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

SO 421 - Úprava osvětlení poz komunikace - stožár VO-2 se umisťuje na pozemku parc. č. 1257, Mšeno nad Nisou

  • ve vzdálenosti 3,5 m od parc. č. 1165 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

  • ve vzdálenosti 1,5 m od parc. č. 1173/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

Kabely se neumisťuji — pouze výměna v shodné trase.

SO 101 Komunikace: podél nového chodníku a nástupiště bude v délce 40 m opravena komunikace výměnou asfaltového souvrství v tl.100 mm a lokální výměnou konstrukčních vrstev v tl. 410 mm, zakončené AC. Obrusná vrstva bude navazovat na SO 110 (oprava komunikace, není třeba povolení). Odvodnění komunikace (celková plocha 250 m2) bude řešeno zřízením 2 kusů UV, které budou propojeny do vsakovacích šachet (VŠ) s drenážním obsypem z DK fr. 32/63 a úpravou terénu ze žulové drti fr. 8/32. Obruby u chodníku a ostrůvku budou kamenné, zastávkové obruby budou betonové bezbariérové Kasselské.

Konstrukce komunikace:

asfaltový beton obrusný ACO 11+ 50/70 40 mm

postřik spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m2

asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100 70 mm

štěrkodrť ŠDA fr. 0/63 150 mm

štěrkodrť ŠDA fr. 32/63 150 mm

konstrukce celkem: 410 mm

asfaltový beton obrusný ACO 11+ 50/70 40 mm

postřik spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m2

asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100 60 mm

postřik spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m2

konstrukce celkem: 100 mm

Úprava dopravního značení: na sil. III/29029 bude odbroušena V1a „podélná čára souvislá“ a V4 „vodící čára“, nové vytvoření V2b „podélná čára přerušovaná“,  V1a „podélná čára souvislá“ v ul. Pražského povstání, V13 „šikmé rovnoběžné čáry“ a V5 „příčná čára souvislá“. Dojde k posunu stávající sklopné DZ směrem na Janov n.N.

SO 120 – chodník: bude provedena výstavba nového chodníku s šířkou 2,2 m (vč. obrub), se zřízením konstrukčních vrstev v tl. 320 mm, zakončené ACO 8. Vodící linie bude provedena z betonového obrubníku šíře 80 mm s navýšením 70 mm nad AC. Šířka nástupiště zastávky je 2,2 m. Kontrastní pás AZ šířky 300 mm bude proveden z protismykového červeného nátěru (atestovaného), varovný a signální pás bude bílý, nalepovací plastový. Chodník bude zakončen u schodů a následně umožní vstup do komunikace a pokračování do ul. Pražského povstání. Bezbariérové řešení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnou vyhláškou č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" a Metodiky k této vyhlášce.

Podélný a příčný sklon chodníku: chodník kopíruje niveletu silnice podél níž je navržen. Podélné sklony jsou v rozmezí 1,0 % až 5,0%, příčný sklon je navrhován 2,0% do vozovky.

Řešení odvodnění: srážkové vody budou odváděny na místo zásaku v souladu se stávajícím stavem.

Ochrana stromů: odstup chodníku od stromů bude min. 0,4 m. Niveleta chodníku v okolí stromů bude o max. 15 cm pod úrovní stávajícího terénu. Výkop pro obruby bude max. do hl. 270 mm ve vzdálenosti 1 m od kmenu — nedojde k poškození kořenů. Pro ochranu kořenů stromů a zachování jejich provzdušnění, bude prostor mezi obrubou a stromem pečlivě vyčištěn. Poté bude provedena úprava plochy za obrubou a doplněna bez zhutnění z nakoupené ornice. Práce v okolí stromů budou prováděny s maximální pečlivostí, aby nedošlo k jejich poškození. Stávající stromy (3 ks) v okolí stavby do vzdálenosti 3 m od obruby, budou po dobu stavby ochráněny dřevěným bedněním do výšky 2 m, tak aby nedošlo k poškození. Pod bednění se jako tlumič nárazů vloží 3* drenážní tr. DN 80.

Konstrukce chodník:

asfaltový beton obrusný ACO 8 60 mm

postřik spojovací emulzní PS-E 0,5 kg/m2

recyklovaný mat. R-mat. ZAS T-1 60 mm

štěrkodrť ŠDB fr. 0/32 200 mm

konstrukce celkem: 320 mm

SO 421 — Úprava osvětlení poz komunikace: stávající osvětlení je ve výšce 10 m se sodíkovými výbojkami je ze 70-tých let. Osvětlení křižovatky bylo přepočítáno na normovanou hodnotu v kategorii C3 a je nutné vyměnit 5 svítících bodů a jeden bod přidat. K osvětlení byly zvoleny LED svítidla ve výšce 10 m na 3-stupňovém pozinkovaném stožáru s vyložením 2 m. S kabelem VO budou položeny 2 rezervní chráničky HDPE 40 a HDPE 63 a jejich konce zaměřeny a zavíčkovány.

 

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou podle § 94m odst. 1-3 stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání a ohledání na místě. Podle § 26 odst. 1 správního řádu bude obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou uplatnit svá závazná stanoviska a námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, což je patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u správního orgánu v kanceláři č. dveří 331 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

Při vymezování okruhu účastníků řízení, kteří mohou být přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech, dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přísluší vedle stavebníka i osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1171/3, 1168/47, 1165 v katastrálním území Mšeno nad Nisou, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

 

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

Ostatní poučení:

Speciální stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu, a to i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. V souladu s citovaným ustanovením správního řádu poskytuje silniční správní úřad účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy uplynula stanovená lhůta k podání námitek a připomínek. Speciální stavební úřad dále upozorňuje, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, nikoliv o další lhůtu k uplatnění námitek. Ve společném územním a stavebním řízení je uplatňována zásada koncentrace řízení zakotvená v ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, podle které mohou účastníci řízení uplatnit námitky pouze v předem stanovené lhůtě. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ust. § 72 správního řádu oznámeno.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215359x | Petr Vitvar
load