Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK: Na Šumavě, Jitřní – chodníky u č.p. 4244-45 a 4253-54, Vysoká, Jitřní, Vysoká – pravý chodník, Vysoká – chodník u č.p. 4227-8, Vysoká – chodník u č.p. 4222-4223, Pasecká,

Číslo jednací:74016/2023
Den vyvěšení:30.8.2023
Den sejmutí:15.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

4989/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

74016/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

30.8.2023


Centralis s.r.o.
Jívanská č.p. 1855/22
Praha 9 – Horní Počernice
193 00 Praha 9

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK:

 Na Šumavě, Jitřní – chodníky u č.p. 4244-45 a 4253-54, Vysoká, Jitřní, Vysoká – pravý chodník, Vysoká – chodník u č.p. 4227-8, Vysoká – chodník u č.p. 4222-4223, Pasecká, Vysoká – chodník před č.p. 3335 až 3338, Vysoká – chodníky u č.p. 4215 a 4216, Spojovací, Spojovací – chodník za č.p. 3312-3317, Křišťálová, Švédská, Na Šumavě, Březová, Skelná – chodník okolo paneláků, na ÚK Březová – k obchodnímu centru TESCO, vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – částečná i úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 10.8.2023 Centralis s.r.o., IČ 28460715, Jívanská č.p. 1855/22, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 Praha 9

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.7.2023 čj. KRPL-61577/ČJ-2023-180406-02 příloha 1-5 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místních komunikacích: Na Šumavě, „Jitřní – chodníky u č.p. 4244-45 a 4253-54“, Vysoká, Jitřní, „Vysoká – pravý chodník“, „Vysoká – chodník u č.p. 4227-8“, „Vysoká – chodník u č.p. 4222-4223“, Pasecká, „Vysoká – chodník před č.p. 3335 až 3338“, „Vysoká – chodníky u č.p. 4215 a 4216“, Spojovací, „Spojovací – chodník za č.p. 3312-3317“, Křišťálová, Švédská, Na Šumavě, Březová, „Skelná – chodník okolo paneláků“, k.ú. Jablonec n.N. a Jablonecké Paseky obec Jablonec nad Nisou a

na účelové komunikaci: „Březová – k obchodnímu centru TESCO“ k.ú. a obec Jablonec nad Nisou

termín: od 4.9.2023 do 15.10.2023 (práce budou probíhat na etapy, dle předloženého harmonogramu)

z důvodu: pokládka optické sítě TMCZ

 

Částečná uzavírka bude v úsecích překopů MK, v případě, že nebude možno provést pokládku protlakem

Úplná uzavírka pouze krátkodobě v době provádění výkopových prací.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 17.7.2023 čj. KRPL-61577/ČJ-2023-180406-02 příloha 1-5, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Stavba bude koordinovat své práce se společností provádějící výkopové práce pro pokládku nové kanalizace a vodovodu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Centralis s.r.o., IČ 28460715, Jívanská č.p. 1855/22, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Kontakt p. Miroslav Kačírek tel.: 603 523 245.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místních a účelové komunikaci Na Šumavě, Jitřní – chodníky u č.p. 4244-45 a 4253-54, Vysoká, Jitřní, Vysoká – pravý chodník, Vysoká – chodník u č.p. 4227-8, Vysoká – chodník u č.p. 4222-4223, Pasecká, Vysoká – chodník před č.p. 3335 až 3338, Vysoká – chodníky u č.p. 4215 a 4216, Spojovací, Spojovací – chodník za č.p. 3312-3317, Křišťálová, Švédská, Na Šumavě, Březová, Skelná – chodník okolo paneláků, na ÚK Březová – k obchodnímu centru TESCO v obci Jablonec nad Nisou z důvodu pokládky optické sítě TMCZ. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 17.7.2023 čj. KRPL-61577/ČJ-2023-180406-02 příloha 1-5. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  v.r.  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení R.Šrýtrová

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

Příloha:

  • situace dopravního značení

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. Centralis s.r.o., IDDS: mucvd6m
sídlo: Jívanská č.p. 1855/22, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 Praha 9

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215496x | Petr Vitvar
load