Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Maxe Švabinského, k.ú. Rýnovice obec Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:73862/2023
Den vyvěšení:30.8.2023
Den sejmutí:15.12.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4974/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

73862/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

30.8.2023


VHS stavby a.s.
Bánskobystrická č.p. 114/26
Liberec VIII-Dolní Hanychov
460 08 Liberec 8

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 25.8.2023, kterou podala společnost

 

VHS stavby a.s., IČ 25183052, Bánskobystrická č.p. 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8 v zastoupení plnou mocí

VIATEX, spol. s r.o., IČ 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5 (dále jen „navrhovatel“),

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR Jablonec nad Nisou (dále jen "orgán policie") č.j. KRPL-86224/ČJ-2023-180406-02 ze dne 25.8.2023, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

místní komunikace III. třídy – ulice Maxe Švabinského (pp.č.692/1), katastrální území Rýnovice obec Jablonec nad Nisou, takto: 

 • U č.p.171/31 před vjezdem do areálu ADL TRANS TG, s.r.o, ve směru do centra bude umístěno DZ 1xIP22 „POZOR + výjezd vozidel stavby“

 • U výjezdu z areálu ADL TRANS TG, s.r.o do ul. Maxe Švabinského bude umístěno DZ 1xIP22 „POZOR + výjezd vozidel stavby“

 • U pp.č.723/1 bude umístěno DZ 1xA15 „Práce“ ve směru z centra

 • Poblíž pp.č.726 bude umístěno DZ 1x IZ8a „ZÓNA zákaz zastavení“ ve směru z centra

 • Poblíž č.p.5506/51 bude umístěno DZ 1x IZ8b „konec ZÓNA zákaz zastavení“ ve směru do centra

 • Ke stálé mu DZ „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ bude umístěna dodatková tabule 1xE12 s textem „MIMO VOZIDLA STAVBY“

 

Důvodem přechodné úpravy provozu je úprava provozu – zajištění bezpečnosti vjezdu a výjezdu nákladních vozidel a stavební mechanizace na staveniště v rámci stavební činnosti při akci „Vodojem Horní Proseč“

Platné v termínu od 4.9.2023 do 15.12.2023

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

 • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

 • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

 • Dopravní značky budou provedeny v retroreflexním provedení, s fólií třídy 2 (normová třída R´2).

 • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 • Umístění schváleného přenosného dopravního značení zajistí: VHS stavby a.s., IČ 25183052, Bánskobystrická č.p. 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8, p. Lukáš Vápeník tel.739 095 641

 • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

PLATNOST přechodného stanovení je, v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu, nejdéle na dobu jednoho roku, zde do 15.12.2023

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění průjezdnosti a obslužnosti v ulici Maxe Švabinského v rámci stavební činnosti při akci „Vodojem Horní Proseč“, katastrální území Rýnovice obec Jablonec nad Nisou. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Policie ČR č.j. KRPL-86224/ČJ-2023-180406-02 ze dne 25.8.2023

 

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení R.Šrýtrová

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne: 30.8.2023 Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Příloha:

 • Vyjádření KŘ Policie ČR

 

 

Obdrží:

 1. VHS stavby a.s., IČO 25183052, Bánskobystrická č.p. 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8 v zastoupení
  1. VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx

sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

 1. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
  sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215397x | Petr Vitvar
load