Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Pod Skalkou, ul. Uhelná, ul. Mlýnská, ul. Svatopluka Čecha, „Podhorská I/14 - levý chodník“, ul. Perlová, ul. 5. května, ul. Bažantí, ul. Lovecká, ul. Antala Staška, k.ú

Číslo jednací:72696/2023
Den vyvěšení:25.8.2023
Den sejmutí:15.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

4903/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

72696/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

25.8.2023


BODYHEAD s.r.o.
Marešova č.p. 643/6
198 00 Praha 9 – Černý Most

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

na MK ul. Pod Skalkou, ul. Uhelná, ul. Mlýnská, ul. Svatopluka Čecha, „Podhorská I/14 - levý chodník“, ul. Perlová, ul. 5. května, ul. Bažantí, ul. Lovecká, ul. Antala Staška, k.ú. a obec Jablonec n. N.  – částečná i úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 4.8.2023 podaném BODYHEAD s.r.o., IČ 08282641, Marešova č.p. 643/6, Praha 9 – Černý Most, 198 00 Praha 9

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 2.8.2023 pod č.j. KRPL-77746/ČJ-2023-180406-02 příloha 1-13 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místních komunikacích III.třídy ul. Pod Skalkou (ppč.2403/1), ul. Uhelná (ppč.1244/11), ul. Mlýnská (ppč.2395/2), ul. Svatopluka Čecha (ppč.2408/2 a 2428/14), ul. Perlová (ppč.2411/2, 1935/3, 2428/13), ul. 5. května (ppč.2474/3), ul. Bažantí (ppč.2531/1), ul. Lovecká (ppč.2471/1), ul. Antala Staška (ppč.2480/1 a 2480/2) a

na místní komunikaci IV.třídy „Podhorská I/14 - levý chodník“ (ppč.2428/11), k.ú. a obec Jablonec nad Nisou

Práce budou probíhat dle předloženého harmonogramu na 3.etapy v rozsahu dle předložené projektové dokumentace převážně v krajnicích a chodnících, skrz MK protlaky. DZ stanoveno dle schváleného DIO.

termín: od 31.8.2023 do 15.10.2023

z důvodu: pokládka telekomunikačního vedení ČEZ

 

Částečná uzavírka bude na uvedených komunikacích při práci v krajnici. Překopy budou řešeny protlakem.

Úplná uzavírka bude na chodnících.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 2.8.2023 pod č.j. KRPL-77746/ČJ-2023-180406-02 příloha 1-13, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Kontakt stavbyvedoucí p. Lukáš Plicka, tel.č.737 639 606, Fidler Lukáš tel.č.605 572 550

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích III.třídy ul. Pod Skalkou (ppč.2403/1), ul. Uhelná (ppč.1244/11), ul. Mlýnská (ppč.2395/2), ul. Svatopluka Čecha (ppč.2408/2 a 2428/14), ul. Perlová (ppč.2411/2, 1935/3, 2428/13), ul. 5. května (ppč.2474/3), ul. Bažantí (ppč.2531/1), ul. Lovecká (ppč.2471/1), ul. Antala Staška (ppč.2480/1 a 2480/2) a na místní komunikaci IV.třídy „Podhorská I/14 - levý chodník“ (ppč.2428/11), k.ú. a obec Jablonec nad Nisou z důvodu pokládky telekomunikační sítě. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 2.8.2023 pod č.j. KRPL-77746/ČJ-2023-180406-02 příloha 1-13. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí   

Za správnost vyhotovení R.Šrýtrová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ (dodejky)
1. BODYHEAD s.r.o., IDDS: 7zi7955
sídlo: Marešova č.p. 643/6, Praha 9 – Černý Most, 198 00 Praha 98

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215435x | Petr Vitvar
load