Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Jugoslávská, ul. Korejská, 28.října, Máchova k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka

Číslo jednací:70815/2023
Den vyvěšení:21.8.2023
Den sejmutí:25.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

4759/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

70815/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

18.8.2023


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Jugoslávská, ul. Korejská, 28.října, Máchova k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 16.8.2023 podaném VHS stavby a.s., IČ 25183052, Bánskobystrická č.p. 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8 zastoupená společností VIATEX, spol. s r.o., IČ 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.4.2023 čj. KRPL-31930/ČJ-2023-180406-02 příloha 3-6 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci II.třídy: ul. 28.října (pp.č.2384/1, 2484/4) úsek od ul. Jugoslávská po ul. Máchova, k.ú. i obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka

na místní komunikaci III.třídy: ul. Jugoslávská (pp.č.2301/1) úsek od ul. Korejská po ul. 28.října, ul. Korejská (pp.č.2557/3) úsek křižovatky s ul. Jugoslávská, ul. Máchova (pp.č.2384/4) úsek křižovatky s ul.28.října, vše k.ú. i obec Jablonec n.N. – částečná i úplná uzavírka

 

Práce budou probíhat na etapy dle schváleného DIO.

Celkový termín: od 8.9.2023 do 25.9.2023  

z důvodu: rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu – prodloužení termínu

 

Uzavírka dle etap:

IV. etapa: MK Jugoslávská do pol. křiž. s Korejská + MK 28. října + MK Máchova

(Objízdná Trasa po ul. Rýnovická, Větrná)

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.4.2023 čj. KRPL-31930/ČJ-2023-180406-02 příloha 3-6, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je VHS stavby a.s., IČ 25183052, Bánskobystrická č.p. 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8, Kontakt stavbyvedoucí p. Lukáš Vápeník, tel.č.739 095 641.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci II.třídy: ul. 28.října (pp.č.2384/1, 2484/4) úsek od ul. Jugoslávská po ul. Máchova, k.ú. i obec Jablonec n.N. a na místní komunikaci III.třídy: ul. Jugoslávská (pp.č.2301/1) úsek od ul. Korejská po ul. 28.října, ul. Korejská (pp.č.2557/3) úsek v křižovatce s ul. Jugoslávská, ul. Máchova (pp.č.2384/4) úsek křižovatky s ul.28.října, vše k.ú. i obec Jablonec n.N. z důvodu rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu – prodloužení termínu. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 13.4.2023 čj. KRPL-31930/ČJ-2023-180406-02 příloha 3-6. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Řimnáčová 

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí   

                                                                      

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ (dodejky)
1. VHS stavby a.s., IČ 25183052, Bánskobystrická č.p. 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8 zastoupená společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx
            sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215397x | Petr Vitvar
load