Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Luzích („chodník“) k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka

Číslo jednací:70589/2023
Den vyvěšení:21.8.2023
Den sejmutí:24.9.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Adam Karas
Okružní č.p. 199
Příbram VII
261 01 Příbram 1

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Luzích („chodník“)

 k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 4.8.2023 podaném panem Adamem Karasem, Okružní č.p. 199, Příbram VII, 261 01 Příbram 1

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 3.8.2023 pod čj. KRPL-78551/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci III. třídy ul. V Luzích (pp.č.1340/1), k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

v místě: chodník před objektem č.p.1831/49

termín: 3x víkend – tj. od 9.9. do 10.9.2023, od 16.9. do 17.9.203, od 23.9. do 24.9.2023

z důvodu: staveniště (lešení – oprava střechy)

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 3.8.2023 pod čj. KRPL-78551/ČJ-2023-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Adam Karas, Okružní č.p. 199, Příbram VII, 261 01 Příbram 1 tel.: 735 908 370.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci III. třídy ul. V Luzích (pp.č.1340/1), k.ú. a obec Jablonec nad Nisou na chodníku před objektem č.p.1831/49 z důvodu stavby lešení. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila ze dne 3.8.2023 pod čj. KRPL-78551/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • Situace označená razítkem KŘ Policie ČR

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. Adam Karas, IDDS: gkwvbwb

trvalý pobyt: Okružní č.p. 199, Příbram VII, 261 01 Příbram 1

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215359x | Petr Vitvar
load