Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: výměna stávajících P4 za P6 + V1a a V5 v křižovatkách ulic Kokonínská x lesní stezka a Kokonínská x Pod Hájem, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:48103/2023
Den vyvěšení:26.5.2023
Den sejmutí:12.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e,

po projednání s Krajským ředitelstvím Policie České republiky Jablonec nad Nisou (dále jen „KŘ Policie ČR“) pod č. j. KRPL-2892/ČJ-2023-180406-03, podle § 77 odst. 1 písm. c) a 5 zákona o silničním provozu

stanovení místní úpravy provozu

která spočívá v umístění nových svislých a vodorovných dopravních značek (dále jen „SDZ a VDZ“) v křižovatkách ulic Kokonínská x lesní Stezka a Kokonínská x Pod Hájem, katastrální území Jablonec nad Nisou.

Popis návrhu úprav:

V křižovatkách ulic Kokonínská x Lesní stezka a Kokonínská x Pod Hájem je hlavním důvodem navrhovaných úprav dopravního značení umístění neprůhledných plotů, kvůli kterým není zajištěn bezpečný výhled řidiče vozidla. Proto je navrhována výměna stávajících dopravních značek P 4 „dej přednost v jízdě“ za nové P 6 „STŮJ, dej přednost v jízdě“.

Úprava provedena SDZ a VDZ:

 • nově 4x P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“

 • ruší se 4x P 4 „dej přednost v jízdě“

 • nově V 1a „podélná čára souvislá“ /0,125/

 • nově V 5 „příčná čára souvislá“ /0,5/  

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

 • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením KŘ Policie, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 65 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 • Před osazením dopravního značení bude přímo v terénu provedeno vytýčení veškerého podzemního vedení, aby nedošlo při osazování značek k jeho poškození. Vytýčení podzemního zařízení provedou jednotliví správci podzemního zařízení.

 • Veškeré dopravní značení bude umístěno za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

 • Dopravní značení nesmí být zakryto zelení či reklamními sděleními, čímž může být kriticky snížena bezpečnost dopravy.

 • Umístění dopravního značení si provede žadatel na vlastní náklady, případně je možné si osazení značení objednat u renomovaných firem, které jsou níže uvedeny. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení je:Statutární město Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 – Lenka Čapuchová, tel. 724 759 753.  

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 • Povinností žadatele a následného správceje kontrolovat soulad užití dopravních značek a dopravních zařízení se schválenou situací označenou razítkem KŘ Policie ČR a správního orgánu a zabezpečit jejich údržbu pro celé období úpravy provozu. Žadatel je povinen odstranit úpravu provozu neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla úprava provozu stanovena.

 • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

Opatření obecné povahy se vydává, s ohledem na možnou změnu dopravní situace v místě samém a na případné změny v TP a příslušných ČSN, na dobu 2 let. Pokud do této doby nebude výše schválené dopravní značení umístěno, je nutné požádat o vydání nového stanovení dopravního značení.

 

 

Odůvodnění:

Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti žadatele - statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, v zastoupení Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru technického, oddělení správy komunikací (dále jen „žadatel“), ze dne 8.2.2023. Žadatel požádal o vydání Stanovení místní úpravy provozu v křižovatkách ulic Kokonínská x Lesní stezka a Kokonínská x Pod Hájem z důvodu zajištění bezpečného výhledu řidiče vozidla do křižovatky. V současné době jsou zde umístěny neprůhledné ploty.

Podanou žádost správní orgán posoudil jako odůvodněnou. Na úpravu byla oprávněnou osobou – Jan Maděra, IČ 46034013, Oblačná 266, 460 01 Liberec, ČKAIT – 0500944, vypracována jednoduchá dokumentace, která byla odsouhlasena KŘ Policie ČR.

Úprava provozu na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně i akustickými doprovodnými signály nebo dopravními zařízeními je tak nadřazená úpravě provozu stanovené zákonem o silničním provozu.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Dopravní značení P 6 „stop, dej přednost v jízdě“ včetně vodorovného dopravního značení V 5 a V 1a ukládá účastníkům silničního provozu určitá omezení, a to nad rámec obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Každý projíždějící bude na základě uvedeného stanovení muset respektovat omezení, která z dopravního značení vyplývá, a která před umístěním tohoto značení z obecné právní úpravy nevycházela.

Návrh umístění dopravního značení byl na dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to dne 6.4.2023. Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění záměru mohli podat oprávněné osoby připomínky nebo námitky k umístění dopravního značení.

V dané lhůtě nebyly správnímu orgánu doručeny žádné námitky a připomínky. Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu v křižovatkách ulic Kokonínská x Lesní stezka a Kokonínská x Pod Hájem k. ú. a obec Jablonec nad Nisou, a to z důvodu, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci byly splněny

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení, které je nutné zajištění bezpečného výhledu pro řidiče vozidel projíždějících výše jmenovanými křižovatkami.

 

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

za správnost: R. Šrýtrová

 

 

 

 

 

Příloha:

 • situace osazení dopravního značení označená razítkem KŘ Policie ČR a správního orgánu

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Statutární město Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
2. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Územní odbor Jablonec nad Nisou, Dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1

4. úřední deska


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989928x | Petr Vitvar
load