Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK „Nákladní – garáže 2“, k.ú. a obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka

Číslo jednací:45914/2023
Den vyvěšení:24.5.2023
Den sejmutí:9.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

2832/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

45914/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

19.5.2023


BIMONT s.r.o.
České mládeže č.p. 713/122
Liberec VIII-Dolní Hanychov
460 08 Liberec 8

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK „Nákladní – garáže 2“, k.ú. a obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 2.5.2023 podaném společností BIMONT s.r.o., České Mládeže 713/122, 46008 Liberec 8 IČ: 47781262

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 28.4.2023 čj. KRPL-43962/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na účelové komunikaci „Nákladní – garáže 2“ (pp.č.418/12) k.ú. a obec Jablonec nad Nisou

v místě: podél garáží na stp.č.5540-5542

termín: od 2.6.2023 – 5.6.2023

z důvodu: výkopové práce pro pokládku kabelového vedení NN

 

Při zúžení jízdního pruhu na účelové komunikaci bude zachována průjezdnost v šíři min.

2,75 m. Dopravní značení bude osazeno dle Schématu B/2.

Objízdná trasa vedena nebude.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 28.4.2023 čj. KRPL-43962/ČJ-2023-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost BIMONT s.r.o., České Mládeže 713/122, 46008 Liberec 8, kontakt Lukáš Günter tel. č. 734 479 744

  • Majitelé garáží budou v předstihu informováni.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na účelové komunikaci „Nákladní – garáže 2“ (pp.č.418/12) k.ú. a obec Jablonec nad Nisou podél garáží na stp.č.5540-5542 z důvodu výkopových prací pro pokládku kabelového vedení NN v rámci akce „IV-12-4022720 JN, Jablonec n.N, st.5542 - kNN smyčka“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 28.4.2023 čj. KRPL-43962/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Řimnáčová  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí       

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne:   ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne:  ………………….

 

 

Příloha:

  • Vyjádření KŘ Policie ČR

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ (dodejky)
1. BIMONT s.r.o., IDDS: yu8rq4g

            sídlo: České mládeže č.p. 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989971x | Petr Vitvar
load