Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpr.provozu při sportovní akci – cykl.závod „ABB MTB CUP 2019“ na území ORP Jablonec nad Nisou na trati Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou – Horní Maxov, Janov nad Nisou – Hrabě

Číslo jednací:46853/2023
Den vyvěšení:23.5.2023
Den sejmutí:7.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

1034/2019/ODS/PDS/ZUK

 

Č.j.:

38508/2019

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

29.4.2019

 

 


SUNDISK s.r.o.
Podhorská č.p. 1124/93
466 01  Jablonec nad Nisou 1

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 8.4.2019 podaném společností SUNDISK s.r.o., Podhorská čp. 1124/93, PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 25499441  

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 27.3.2019 čj. KRPL-21367/ČJ-2018-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

 

na pozemních komunikacích  při sportovní akci – cyklistický závod „ABB MTB CUP 2019“ na území  ORP Jablonec nad Nisou na trati Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou – Horní Maxov, Janov nad Nisou – Hrabětice , Josefův Důl, (dále po území ORP

Tanvald – Albrechtice v Jizerských horách, Tanvald, Smržovka - není součástí tohoto stanovení přechodné úpravy DZ/), Nová Ves nad Nisou v rozsahu související dokumentace dopravního značení, kdy :

 • MK Jindřichovská k.ú. i obec Jablonec nad Nisou zobousměrněna v úseku od křiž. s ul. Na Pláni po křiž. s ul. Údolní, bude překryto stávající DZ a nahrazeno  DZ A9

 • MK Resslova k.ú. i obec Jablonec nad Nisou uzavřena, zastávka MHD bude po dohodě s přepravcem (BusLine a.s.)  přesunuta do ul.Chelčického

dne : 25.5.2019 v době od 8,00 hod. – do 17,00 hod.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 27.3.2019 čj. KRPL-21367/ČJ-2018-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je SUNDISK s.r.o., 1. Máje čp. 4362/15, PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 25499441 zastoupena Michalem Zavadilem, tel.č.  776 713 715. 

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na výše uvedených pozemních komunikacích z důvodu pořádání cyklistického závodu „ABB MTB CUP 2019“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 27.3.2019 čj. KRPL-21367/ČJ-2018-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Lučany nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Josefův Důl  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Lučany nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Janov nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Josefův Důl  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Nová Ves nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • SUNDISK s.r.o., IDDS: uwp5dt5, 1. Máje č.p. 4362/15, 466 04  Jablonec nad Nisou

Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01  Jablonec nad Nisou

 • Městský úřad Lučany Nad Nisou, IDDS: jfubvnq

 • Obecní úřad Janov nad Nisou, IDDS: q46attp

 • Obecní úřad Josefův Důl, IDDS: yh6a5y2

 • Obecní úřad Nová Ves nad Nisou, IDDS: jjhedsu

Na vědomí :

 • BusLine a.s., IDDS: 4kcxic3, Na Rovinkách 211, 513 01  Semily
  Dopravní zdravotní služba, Nemocniční 15, Jablonec n./N., 466 01, hana simkova@nemjbc.cz

 • Zdravotnická záchranná služba LK,  Husova 976/37, Liberec 460 01, kos@zzslk.cz

 • co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989928x | Petr Vitvar
load