Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: ulice Švédská - úprava stávajícího a umístění nového SDZ a VDZ, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:46386/2023
Den vyvěšení:23.5.2023
Den sejmutí:7.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e,

po projednání s Krajským ředitelstvím Policie České republiky Jablonec nad Nisou (dále jen „KŘ Policie ČR“) ze dne 26.1.2023 pod č. j. KRPL-2793/ČJ-2023-180406-03, podle § 77 odst. 1 písm. c) a 5 zákona o silničním provozu

stanovení místní úpravy provozu,

která spočívá v úpravě stávajících a umístění nových svislých a vodorovných dopravních značek (dále jen „SDZ a VDZ“) v ulici Švédská katastrální území Jablonec nad Nisou.

Popis návrhu úprav:

Hlavní důvod úpravy dopravního značení (dále jen „DZ“) spočívá v zvýšení bezpečnosti chodců v okolí mateřské školky, a to jak z ohrožení rychlou jízdou v okolí, tak i nepřehledném parkování vozidel.

Další důvody:

 • zpřehlednění a určení řádu při parkování v ulici Švédská,
 • zajištění rychlých obrátkových míst v exponovaných časech pro mateřskou školku,
 • řešení prostoru s ohledem na zimní údržbu (radlice hrne sníh vpravo),
 • řešení rozhledových poměrů v křižovatce ul. Švédská a Skelná a tím zajištění bezpečnosti provozu.

Návrh úpravy - změny:

 • V ulici Švédská v okolí MŠ snížit rychlost na 30km/hodinu.

/v okolí MŠ je žádoucí snížit rychlost, a to z důvodu možného nekoordinovaného pohybu malých dětí, když jsou na cestě do a z MŠ/.

 • V ulici Švédská změnit přednost v jízdě a tím zajistit zastavení vozidel v křižovatce s ul. Na Šumavě.
 • /jedná se o logické zpomalení dopravy, další důvod je, že v případě námrazy budou upřednostněny vozidla jedoucí z kopce/.
  • V ulici Švédská je navrženo střídavé podélné stání a tím zajištění dodržení max. rychlosti.

  /jedná se o jeden ze základních prvků na zpomalení dopravy, větší část parkovacích stání byla přesunuta vlevo, a to z důvodu zimní údržby, kdy pluh hrne vpravo na chodník, který se v zimním období neudržuje. Zároveň budou parkujícími vozidly chráněni chodci po širokém chodníku (2,0m)/.

  • V ulici Švédská je navrženo podélné stání v délce 17 m, které bude osazeno SDZ B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 4 s údajem „15m“ a E 13 s textem určujícím kdy. O těchto 17 m se budou dělit místní obyvatelé a MŠ.

 • /poblíž vstupu do MŠ byla vyhrazena 3 parkovací místa (17,0m), která budou v časech 7-8 a 15-16 hodin vyhrazena jako rychle obrátková parkovací místa pro potřeby doprovodu dětí do MŠ/.
  • V křižovatce s ul. Skelná byly prověřeny rozhledy a byla navržena změna z P 4 „dej přednost v jízdě“ na P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“.

  /ve všech křižovatkách byly prověřeny rozhledové poměry. Dle rozhledových trojúhelníků bylo upraveno vodorovné dopravní značení (V10d, V13 a V5) a změněno svislé dopravní značení P 2 „hlavní komunikace“ na P 6 „stop, dej přednost v jízdě“.  Rozhledy vyhovují pro rychlost 30km/hod./.

  V křižovatce s ul. Na Šumavě byla upravena délka VDZ V10d „parkovací pruh“ a zároveň navržena žlutá V12c „zákaz zastavení“ v délce 5+12m, aby nedocházeno k parkování v křižovatce typu T, jak umožňují obecná pravidla silničního provozu.

  V křižovatce s ul. Vysoká byla upravena délka VDZ V10d „parkovací pruh“.

  V křižovatce s ul. Skelná bylo provedeno umístění VDZ V5 „příčná čára souvislá“.

  Úprava provedena VDZ:

  • V 1a „podélná čára souvislá“ /0,125/

  • V 5 „příčná čára souvislá“ /0,5/

  • V 10d parkovací pruh“ /0,25/0,5/0,5/ + /0,25/

  • V 12c „žlutá klikatá čára“ /0,125/

  • V 13 „šikmé rovnoběžné čáry“

  • 2x obnova symbolu A 12b „děti“

  Úprava provedena VDZ:

  • 5x B20a „nejvyšší povolená rychlost 30km8/hod.“

  • 3x P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“

  • 1x P 2 „hlavní komunikace“

  • 2x IP 6 „přechod pro chodce“

  • 1x B 29 „zákaz stání“

  • 1x A 12b „děti“

  • 1x C 2b přikázaný směr jízdy vpravo“

  • 1x C 2c „přikázaný směr jízdy vlevo“

  • 1x IP 4b „jednosměrný provoz“

  • 1x E 4 „délka úseku – 17 m“

  • 1x E 13 s textem „PO-PÁ 7-8 a 15-16, MIMO VOZIDEL S DOPROVODEM DĚTÍ DO ZŠ a MŠ“ 

  • ruší se 1x B 29 „zákaz stání“

  • ruší se 1x P 2 „hlavní silnice“

  • ruší se 3x P 4 „dej přednost v jízdě“

   

  Umístění dopravního zařízení: zábradlí před ZŠ v dl. 12 m zatím bez úpravy, teprve po vyhodnocení účinnosti opatření případně zábradlí odstranit a dát do prostoru v okolí přechodů pro chodce.

   

   

  Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením KŘ Policie, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 65 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Před osazením nového svislého dopravního značení bude přímo v terénu provedeno vytýčení veškerého podzemního vedení, aby nedošlo při osazování značek k jeho poškození. Vytýčení podzemního zařízení provedou jednotliví správci podzemního zařízení.

  • Veškeré dopravní značení bude umístěno za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Dopravní značení nesmí být zakryto zelení či reklamními sděleními, čímž může být kriticky snížena bezpečnost dopravy.

  • Umístění dopravního značení provedou Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem Souběžná 7a, Jablonec n. N., IČ 25475509.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení je:Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1,
   kterou zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1.  

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Povinností žadatele a následného správceje kontrolovat soulad užití dopravních značek a dopravních zařízení se schválenou situací označenou razítkem KŘ Policie ČR a správního orgánu a zabezpečit jejich údržbu pro celé období místní úpravy provozu. Žadatel je povinen odstranit místní úpravu provozu neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla úprava provozu stanovena.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

   

  Opatření obecné povahy se vydává, s ohledem na možnou změnu dopravní situace v místě samém a na případné změny v TP a příslušných ČSN, na dobu 2 let. Pokud do této doby nebude výše schválené dopravní značení umístěno, je nutné požádat o vydání nového stanovení dopravního značení.

   

   

  Odůvodnění:

  Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 31.1.2023 podané žadatelem. Žadatel požádal o vydání Stanovení místní úpravy provozu v ulici Švédská, která spočívá v zvýšení bezpečnosti chodců v okolí mateřské školky, a to jak z ohrožení rychlou jízdou v okolí, tak i nepřehledném parkování vozidel. Dalšími důvody pak jsou zpřehlednění a určení řádu při parkování v ulici Švédská, zajištění rychlých obrátkových míst v exponovaných časech pro mateřskou školku, řešení prostoru s ohledem na zimní údržbu (radlice hrne sníh vpravo), řešení rozhledových poměrů v křižovatce ul. Švédská a Skelná a tím zajištění bezpečnosti provozu.

  Na úpravu byla vypracována dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou – Jan Maděra, IČ 46034013, se sídlem Oblačná 266/11, 460 01 Liberec, ČKAIT -0500944. Dokumentace byla odsouhlasena KŘ Policie ČR dne 26.1.2023 pod č.j. KRPL-2793/ČJ-2023-180406-03.

  Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

  Návrh na opatření obecné povahy č.j. 10223/2023 ze dne 1.2.2023 byl na dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to dne 2.2.2023 s tím, že vsouladu s § 172 odst. 4 a odst. 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky nebo námitky, a to v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce (vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky).

  Ke zveřejněnému návrhu obdržel správní orgán dne 13.2.2023 písemnou připomínku pana Zbyňka Uzla, nar. 5.10.1980, bytem Urbánkova 3367/61, 143 00 Praha, jednajícího za Spolek přátel dopravy z.s. – statutární orgán, předseda.

  Připomínka v plném znění:

  „Tímto podávám připomínku podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu k návrhu OOP (dále jen OOP), pod číslo jednací: 10223/2023.

  Odůvodnění OOP popírá samo sebe, když je přijímáno v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu a současně nedostatečně zohledňuje bezpečnost chodců a cyklistů a zavedení jednosměrného provozu, v tomto případě bezdůvodně, dopadá i na cyklisty. Nebo byli opomenuti.

  Žádáme o stanovení obousměrného provozu cyklistů v celé délce jednosměrného úseku ulice. Jednosměrný provoz bez povolení obousměrné jízdy cyklistů je v rozporu s bezpečností provozu – nutí cyklisty jezdit delší trasou, přes více křižovatek, po ul. Mánesově s provozem MHD, zhoršuje prostupnost území, je v rozporu s obecným užitím veřejných komunikací a veřejným zájmem.  Stačí do situace přidat doplňkovou tabulku E12a (k IP4b), E12b (k B2) a E12c (k C2 a B24). Bez nutnosti vodorovného značení. Povolení jízdy cyklistů v obou směrech na komunikaci, která je širší než 3 metry, je současně v souladu s platnými normami a technickými předpisy, zejména s ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty. V obytné zóně pak bez rozlišení šířky. Ke vzájemnému vyhýbání protijedoucího cyklisty a dalšího vozidla se pak dá využít vjezd k 4786/41. Je prokázáno zahraničními i českými studiemi, že legální obousměrná jízda cyklistů v jinak jednosměrných úsecích je bezpečnější než jízda ve stejném směru s ostatní dopravou: https://www.cistoustopou.cz/kolo/clanek/cykloobousmerky-jsou-pro-cyklisty-bezpecne-tvrdi-data-z-prazskych-ulic-1515. Vzhledem k šířce stávající komunikace může být doplňkově cykloobousměrnost zvýrazněna pomocí piktogramového koridoru (V 20) v mezikřižovatkovém úseku. Jednosměrný provoz s sebou nese i menší obezřetnost řidičů a vyšší dosahované rychlosti. Žádáme o zohlednění rodičů přivážejících děti do školky na kole. Spolek přátel dopravy, z.s.

  Nevhodná je alternativní Mánesova ulice, na které došlo od roku 2007 dle veřejně dostupných dat spravovaných Policií ČR ke třem nehodám cyklistů mezi ul. Skelnou a Vysokou. https://nehody.cdv.cz/statistics.php?h=tv2.  

  Pro úplnost dodejme, že špatnou prostupností pro cyklisty je zatížena i Skelná a Na Šumavě, jež není obousměrně průjezdná pro cyklisty, ač by být mohla, aniž by to omezovalo zájmy kohokoli dalšího. Zejména pokud je v ul. Na Šumavě základní škola.

  ČSN 73 6110 kap. 4.1.1 „Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech účastníků dopravy v obcích, zejména chodců a cyklistů...

  ČSN 73 6110 kap. 4.2 Bezpečnost - zajištění co nejvyšší bezpečnosti provozu na všech komunikacích v obcích je jedním z hlavních principů, které tato norma sleduje. K zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu slouží aplikace opatření, která tato norma obsahuje. Zejména se jedná o bezpečnost chodců, cyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Principy bezpečnosti provozu musí také obsahovat každý urbanistický návrh.

  ČSN 73 6110 kap. 8.1.2 „Příčné uspořádání provozu místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.“

  ČSN 73 6110: Návrh cyklistické infrastruktury je nedílnou součástí řešení dopravní soustavy obce a má být především plánováním nabídky pro rozvoj této dopravy. Pro cyklistickou dopravu má být v obci vytvořena ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů, včetně širších regionálních vazeb. Trasy pro cyklisty mají být zřizovány všude, kde to prostorové podmínky místních komunikací umožní.

  TP 132 kap. 7 komentář k TP

  V širším pohledu je nutno při dopravním zklidňování místních komunikací využít všech možností, které vedou ke snížení dopravního zatížení motorovými vozítky ve městech, ať už celosíťově, nebo v určité části města. Tuto možnost poskytují zejména postupy organizace a regulace dopravy, zvýhodnění MHD a podpora cyklistické dopravy.

  Poukazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 3/2008 - 100, podle něhož je při posuzování zákonnosti omezení osob dopravními značkami nutno zkoumat jeho proporcionalitu. To znamená, že je třeba poměřovat v kolizi stojící práva a hodnoty.

  Dále poukazuji na rozsudky Krajského soudu v Brně č. j. 64A 2/2020 – 149, č. j. 65A 2/2020 – 172, Městského soudu v Praze č. j. 18 A 58/2022- 47, č. j. 14 A 73/2022- 61 č. j. 11 A 126/2021- 54 a Nejvyššího správního soudu: 10 As 336/2017 - 46 a další, které vždy zrušily OOP, které nevyhovělo připomínce nebo námitce požadující cykloobousměrky.

  Ve svém důsledku OOP preferuje dopravu auty, kterým tolik nevadí prodloužení tras jízdy. Polovinu profilu vozovky vyhrazuje pro parkování aut, přičemž chodce a cyklisty nezohledňuje vůbec nijak, ani dodatkovou tabulkou. Dochází tím k jasné preferenci dopravy auty a nerovnému přístupu. Přestože doprava auty má mnohá obecně známá negativa, je tímto OOP zvýhodňována. Toto OOP preferuje využívání aut, tím i pravděpodobnost nehody auta s nijak nechráněným chodcem, jde proti vizi 0.

  Celkově OOP nezohledňuje bezpečnost cyklistů, zhoršuje bezpečnosti i atraktivitu jízdy na kole a nerespektuje ČSN 736110 a TP 179.

  OOP není v souladu s ústavou zaručenými právy, mj. na ochranu zdraví. Žádám o obeslání se stanovením OOP, bude-li toto vydáno.“

  Správní orgán předložil opatřením ze dne 21.4.2023 pod č.j. 37735/2023 podanou připomínku žadateli, kterým je statutární město Jablonec nad Nisou, a dotčenému orgánu, kterým je KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou, aby se v termínu do 10 dnů k připomínce vyjádřili.  

  Žadatel (statutární město Jablonec nad Nisou) se k podané připomínce vyjádřil dne 25.4.2023 pod č.j. 38663/2023. Vyjádření vypracoval zpracovatel dokumentace Jan Maděra.

  Citace vyjádření:

  Popis připomínky - Spolek přátel dopravy, z.s. (IČ 17402727) žádá o stanovení obousměrného provozu cyklistů v celé délce jednosměrného úseku ul. Švédská.

  Vyjádření se k připomínce autora dokumentace: Návrh řešení nebyl jednoduchý a výše požadované bylo v průběhu projekční činnosti zvažováno. Konstatuji, že argumenty a odkazy na ČSN 73 6110 a TP 179, použité v připomínce, jsou relevantní a byly při projektování vzaty v potaz. Nicméně v PD navrhované řešení nebylo zohledněno a ani ho nedoporučuji z těchto důvodů:

  • Navržené řešení připomínky není komplexní, jak vyžaduje zákon 361/2000 Sb. § 78 písm. 1) - Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

  • Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém.

  Cyklistickou dopravu je třeba řešit v celé lokalitě, a nejen její vytrženou část. Na ul. Švédská navazují jednosměrné ul. Na Šumavě a Skelná.

  • Navržené řešení připomínky je v rozporu se zákonem 361/2000 Sb. § 17 písm. 6) - Předjíždění

  • Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

  Z ČSN 73 6110 – Pro vyhnutí se cyklistovi (míjení cyklisty) je třeba brát v potaz bezpečnostní odstup od parkujících vozidel 0,5m (tab. 4 - stísněné podmínky a rychlost 30km/h), šíři jízdního kola 0,75 m a zákonný odstup 1,0 m od míjejícího vozidla, je jejich součet 2,25 m.

  Při šíři jízdního pruhu 3,6 až 3,8 m a po odečtení zákonného odstupu a normových šíří 2,25 m zbývá pro vozidlo 1,35 až 1,55 m což je nedostatečné.“ Konec citace.

  Dne 27.4.2023 pod č.j. 43980/2023 obdržel správní orgán vyjádření dotčeného orgánu, kterým je KŘ Policie ČR, v tomto znění (citace): „ Ve shora uvedeném Vám sdělujeme, že schvalování a stanovení místní úpravy přísluší dle § 77 odst. 1 c) zák. č. 361/2000 Sb. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. PČR se k nově navržené místní (nebo přechodné) úpravě dle § 77 odst. 2 b) téhož zákona pouze vyjadřuje, a to z hlediska bezpečnosti silničního provozu na předmětné PK.

  Z tohoto důvodu se PČR dne 26.1.2023 pod výše uvedeným č.j. vyjádřila k předložené PD ke změně místní úpravy v ul. Švédská a přilehlých PK jako k bezpečné, a to po předchozím vyhodnocení rozhledů a vlečných křivek v křižovatkách, norem ČSN (šířkové uspořádání PK, bezpečnostní odstup), technických podmínek včetně TP 179, a v neposlední řadě vzala na vědomí i nově určený limit pro přiblížení se vozidla a cyklisty (zák. č. 361/2000 Sb. § 17 odst. 6).

  Vzhledem k výše uvedenému hodnotíme požadavek Spolku přátel dopravy na obousměrný provoz cyklistů v ul. Švédská jako nevhodný a nebezpečný, a souhlasíme s vyjádřením autorizované osoby, tedy autora projektu“.

  Důvody, které vedly správní orgán ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dle předloženého a projednávaného návrhu:

  • z předložené dokumentace „úprava DZ v ulici Švédská“, kterou zpracovala oprávněná osoba, vyplývá, že navrhovanými úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v okolí mateřské školky – dojde k omezení rychlosti jízdy vozidel, a to umístěním DZ upravujících přednost na křižovatkách, a k regulaci a uspořádání parkování vozidel.

  Dle Technických podmínek TP 179/2017 – Navrhování komunikací pro cyklisty: „cykloobousměrky jsou komunikace s jednosměrným provozem vozidel s povoleným protisměrným, resp. obousměrným cyklistickým provozem. Práva a povinnosti a z nich vyplývající principy řešení protisměrného cyklistického provozu v úsecích a křižovatkách jsou obdobné jako v případě běžného průjezdu po směru jízdy v pravostranném provozu. Opatření se užívá především v zastavěném území a tam, kde jednosměrný provoz komunikací omezuje přímost a rychlost cyklistického průjezdu a dopravní obsluhu území pomocí jízdního kola. Šířka vozovky má v takovém případě umožnit vzájemné míjení alespoň osobních vozidel a jízdních kol v celém úseku nebo jeho převážné části; přípustné je snížení či vypuštění bezpečnostních odstupů s předpokladem snížení okamžité rychlosti průjezdu vozidel a cyklistů při vzájemném míjení; případné vyhnutí s ojedinělými rozměrnějšími vozidly (např. svoz odpadu) má být zajištěno alespoň v některých místech, i za cenu výrazného snížení rychlosti až zastavení cyklisty nebo vozidla nezbytného pro vzájemné vyhnutí ve stísněných poměrech. Základní šířkou volné pojížděné vozovky (např. mezi obrubami nebo podélným parkováním) jsou:

  • u nově navrhovaných komunikací 4,0 m při rychlostech ≤ 30 km/h, resp. 4,50 m při rychlostech ≤ 50 km/h;

  • u stávajících komunikací je možné šířky snižovat až o 0,5 m, tj. na úroveň cca 3,50 m (2,50 + 1,00 m), pod tento limit je nutné komunikaci uvažovat jako jednopruhovou.

  Správní orgán se zcela ztotožňuje s vyjádřením projektanta – povolit vjezd cyklistů v protisměru není v dané oblasti ani vhodné ani bezpečné. Komunikace je zde úzká, při levostranném parkování vozidel před školkou dochází k výstupu osob směrem do komunikace. Tím by vznikly možné kolize vystupujících osob (dětí) s cyklisty.

  Dalším důvodem pro zamítnutí návrhu povolení vjezdu cyklistů do protisměru je skutečnost, že zjednosměrnění ulice Švédská fakticky funguje od roku 2016, kdy byla tato úprava schválena. Za celou dobu trvání nebyl vznesen žádný požadavek na povolení vjezdu cyklistů v protisměru.

  V neposlední řadě správní orgán odkazuje na možnost „objízdné“ trasy pro cyklisty ulicí V Luzích do ulice Březové a Vysoká.

  Úprava dopravního značení ve stávající jednosměrné komunikaci nemá nic společného s projektováním a výstavbou nových komunikací, odkaz v připomínce na ČSN 73 6110 tedy není adekvátní situaci.

   

  O podaných připomínkách se nerozhoduje, správní orgán je povinen se s nimi vypořádat v odůvodnění – viz § 172 odst. 4 správního řádu.

  Závěrem:

  Ulice Švédská svým šířkovým uspořádáním nevyhovuje pro oboustranné vedení cyklodopravy.

  Na základě výše uvedeného a po posouzení celé věci dospěl správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci dle projektové dokumentace „úprava DZ v ulici Švédská, Jablonec nad Nisou“ zpracovanou oprávněnou osobou - p. Janem Maděrou, IČ 46034013, se sídlem Oblačná 266/11, 460 01 Liberec, ČKAIT -0500944, a to z důvodů, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

   

  Stanovení místní úpravy bude zveřejněno na úřední desce magistrátu města Jablonec nad Nisou, nezasílá se účastníkům.

   

   

  Poučení:

  Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

   

   

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

  vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989808x | Petr Vitvar
load