Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o uložení písemnosti , Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu rodinného domu, krytého stání, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, domovní rozvod elektro, dešťové kanalizace, oplocení, na pozemcích parc. č. 445/1,

Číslo jednací:46167/2023
Číslo evidenční:901/2023/SPR/SÚ/Kož
Den vyvěšení:22.5.2023
Den sejmutí:6.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o uložení písemnosti

 

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že spoluvlastníci pozemků pč. 468 a stpč. 329 k.ú. Kokonín a staveb na nichmají na Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, odboru stavebním a životního prostředí, stavebním úřadu, uloženu tuto písemnost:

Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu rodinného domu, krytého stání, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, domovní rozvod elektro, dešťové kanalizace, oplocení, na pozemcích parc. č. 445/1, 923/3, 975/2 v katastrálním území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad nemůže identifikovat spoluvlastníky pozemku pč. 468 a stpč. 329 k.ú. Kokonín, včetně staveb na nich (Margit Lappyová a Marta Zimmermannová, případně jejich dědice), který přímo sousedí s navrženou stavbou kanalizační přípojky, přistoupil k doručení písemnosti podle citovaného ustanovení správního řádu veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a v elektronické podobě.

Pokud si osoba, která není správnímu orgánu známa, výše uvedenou písemnost do stanovené lhůty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Písemnost je možno vyzvednout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (budova Magistrátu města Jablonec n.N., III. patro, č.dv. 341) ve lhůtě shora uvedené v úřední hodiny Po a St 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00, v ostatní dny lze tak učinit po předchozí domluvě na tel. čísle případně emailové adrese uvedené v záhlaví této písemnosti.

 

 

Petra Haltufová v.r.

vedoucí oddělení stavební úřad

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu Jablonec nad Nisou.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

 

 

V elektronické podobě zveřejněno dne ........................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989971x | Petr Vitvar
load