Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Slunná k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka

Číslo jednací:46067/2023
Den vyvěšení:19.5.2023
Den sejmutí:15.8.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

2852/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

46067/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

19.5.2023


Zbyněk Slouka
Pražská č.p. 176/123
466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK Slunná k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 17.5.2023 podaném společností Metrostav a.s., IČ 00014915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň zastoupena plnou mocí panem Zbyňkem Sloukou, IČ 60259914, Pražská č.p. 176/123, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 26.4.2023 pod č.j. KRPL-31083/ČJ-2023/180406-02 příloha 2 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci III. třídy ul. Slunná (na pp.č.803/35) k.ú. Kokonín obec Jablonec nad Nisou úsek vedle stanoviště separovaného odpadu (pod vzrostlým stromem) – částečná uzavírka

termín: od24.4.2023 – do 15.8.2023

z důvodu: zřízení staveniště (vč. uskladnění stavební buňky) v rámci akce – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Na Svahu

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 26.4.2023 pod č.j. KRPL-31083/ČJ-2023/180406-02 příloha 2, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Metrostav a.s., Ing. Michal Tvrdík, IČ 00014915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, stavbyvedoucí Jiří Kočí tel.: 702 288 890

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Slunná (na pp.č.803/35) k.ú. Kokonín obec Jablonec nad Nisou úsek vedle stanoviště separovaného odpadu (pod vzrostlým stromem) z důvodu zřízení staveniště (vč. uskladnění stavební buňky) v rámci akce – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Na Svahu. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 26.4.2023 pod č.j. KRPL-31083/ČJ-2023/180406-02 příloha 2. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  v.r.   

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí 

Za správnost vyhotovení R.Šrýtrová

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

 

Příloha:

  • Situace označená razítkem KŘ Policie ČR

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. Metrostav a.s., Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

v zastoupení Zbyněk Slouka, IDDS: yvdy5na

místo podnikání: Pražská č.p. 176/123, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9

sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989839x | Petr Vitvar
load