Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na PK: úprava stávajících a umístění nových svislých a vodorovných dopravních značek na chodníku a cyklostezce vedoucí okolo 1. přehrady, k.ú. Mšeno nad Nisou a Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:45328/2023
Den vyvěšení:18.5.2023
Den sejmutí:2.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e,

po projednání s Krajským ředitelstvím Policie České republiky Jablonec nad Nisou (dále jen „KŘ Policie ČR“) ze dne 6.2.2023 pod č. j. KRPL-13847/ČJ-2023-180406-03, podle § 77 odst. 1 písm. c) a 5 zákona o silničním provozu

stanovení místní úpravy provozu,

která spočívá v úpravě stávajících a umístění nových svislých a vodorovných dopravních značek (dále jen „SDZ a VDZ“) na chodníku a cyklostezce vedoucí okolo 1. přehrady, katastrální území Jablonec nad Nisou a Mšeno nad Nisou.

 

Popis úprav:

Na základě nehod a kolizí chodců a cyklistů na cyklostezce a stezce pro pěší vedoucí podél pravého břehu vodního díla Mšeno (dále jen VD) byl zpracován návrh na úpravu dopravního značení na této komunikaci.

U paty hlavní hráze VD bude zrušeno SDZ B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“. Chodníkové plochy v oblasti (mimo vyhrazený cyklopruh) budou navazovat na úpravu v ulici Palackého a budou vedeny v režimu stezky pro chodce s povolením vjezdu pro cyklisty. Vjezd a výjezd do/z této oblasti tak bude označen C7a/C7b „stezka pro chodce a konec stezky pro chodce“ + E13 „piktogram jízdního kola a VJEZD POVOLEN“. Pro ukončení této stezky je použito SDZ C7b „konec stezky pro chodce“ včetně uvedení E13, která bude červeně přeškrtnuta (stejně jako v okolí ulice Palackého). Nově tedy bude třeba pro vjezd do této oblasti požádat o výjimku ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na PK, §77 odst. 7.

Cyklostezka a stezka pro pěší (v místech oddělení středovým pásem) bude nově označena SDZ C10a „stezka pro chodce a cyklisty dělená“. V této legislativní úpravě je umožněno chodcům vcházet do prostoru cyklostezky pro její přejití, obejití překážky apod. Pruh pro cyklisty mohou dle platné legislativy použít i jezdci na kolečkových bruslích, případně lyžaři (v zimě). Na konci dělené stezky v blízkosti restaurace Rybářská bašta a na hrázi mezi 1. a 2. nádrží VD pak budou chodníkové plochy vedeny opět v režimu stezky pro chodce s umožněním vjezdu cyklistů (C7a/C7b + El 3).

V celé délce cyklostezky je navrženo zrušení SDZ A12b „děti“.

Ze stávajícího VDZ je doporučeno zachovat/obnovit VDZ V2a „podélná čára přerušovaná“pro rozdělení směrů v pruhu pro cyklisty. Toto VDZ je doporučeno instalovat v celé délce pruhu po cyklisty, který je součástí dělené stezky pro chodce a cyklisty. Přechody pro chodce, respektive jejich napodobeniny není doporučeno obnovovat. Vmístě křížení chodníku a cyklopruhu je navrženo vyznačení VDZ V14 „jízdní pruh pro cyklisty“pro každý směr jízdy v cyklopruhu zvlášť. Plochu takového křížení je pak navrženo vyznačit červenou nesmekavou barvou.

Před instalací VDZ je doporučena oprava vybraných povrchů, kde je asfaltový koberec rozpraskaný a poničený.

V místě zaústění chodníku do cyklopruhu na jižním konci ulice Mšenská je vhodné vybudovat propojení přes zelený středový dělící pás tak, aby chodci, kteří jdou z ulice Mšenská, mohli cyklopruh přejít přímo a dostali se až do pruhu pro chodce.

Úpravy musí navazovat na nedávno rekonstruovanou ulici Palackého, kde byl velký důraz kladem právě na cyklodopravu.

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu dokumentací, kterou zpracovala oprávněná osoba – Ing. Václav Gebouský – Dopravní poradenství, IČ 02559277, a která je označena razítkem KŘ Policie ČR,  a dále v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 65 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Před osazením dopravního značení bude přímo v terénu provedeno vytýčení veškerého podzemního vedení, aby nedošlo při osazování značek k jeho poškození. Vytýčení podzemního zařízení provedou jednotliví správci podzemního zařízení.

  • Veškeré dopravní značení bude umístěno za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Dopravní značení nesmí být zakryto zelení či reklamními sděleními, čímž může být kriticky snížena bezpečnost dopravy.

  • Umístění dopravního značení si zajistí žadatel na vlastní náklady, případně je možné si osazení značení objednat u renomovaných firem, které jsou níže uvedeny. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení je:Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1,
    kterého zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1.  

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Povinností žadatele a následného správceje kontrolovat soulad užití dopravních značek a dopravních zařízení se schválenou situací označenou razítkem KŘ Policie ČR a správního orgánu a zabezpečit jejich údržbu pro celé období místní / přechodné úpravy provozu. Žadatel je povinen odstranit místní / přechodnou úpravu provozu neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla úprava provozu stanovena.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

Opatření obecné povahy se vydává, s ohledem na možnou změnu dopravní situace v místě samém a na případné změny v TP a příslušných ČSN, na dobu 2 let. Pokud do této doby nebude výše schválené dopravní značení umístěno, je nutné požádat o vydání nového stanovení dopravního značení.

Odůvodnění:

Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 22.2.2023 podané žadatelem, kterým je statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, zastoupené Magistrátem města Jablonec nad Nisou, oddělením správy komunikací (dále jen „žadatel“). Žadatel požádal o vydání Stanovení místní úpravy provozu na chodnících a cyklostezce okolo 1. přehrady, katastrální území Mšeno nad Nisou a Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, na základě revize dopravního značení z důvodu zjištěné komunikační závady a z důvodu návaznosti značení na novou cyklotrasu na silnici III/29029 – ulice Palackého.

Podanou žádost správní orgán posoudil jako odůvodněnou. Na úpravu byla vypracována jednoduchá dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným oddělením KŘ Policie ČR.

Úprava provozu na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně i akustickými doprovodnými signály nebo dopravními zařízeními je tak nadřazená úpravě provozu stanovené zákonem o silničním provozu.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Dopravní značení týkající se „stezky pro chodce a konec stezky pro chodce včetně dodatkové tabulky E13 s piktogramem jízdního kola a nápisem VJEZD POVOLEN,  stezky pro chodce a cyklisty dělené, “ ukládá účastníkům silničního provozu určitá omezení, a to nad rámec obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Každý účastník silničního provozu (chodec, cyklista apod.) bude na základě uvedeného stanovení muset respektovat omezení, která z dopravního značení vyplývá, a která před umístěním tohoto značení z obecné právní úpravy nevycházela.

Návrh umístění dopravního značení byl na dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to dne 8.4.2023. Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění záměru mohli podat oprávněné osoby připomínky nebo námitky k umístění dopravního značení.

V dané lhůtě nebyly správnímu orgánu doručeny žádné námitky a připomínky. Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na místních komunikacích IV. třídy, kterými jsou chodníky a cyklostezka okolo 1. přehrady, a to z důvodu, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci byly splněny

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení, které je nutné k vyznačení stezky pro chodce a sdělené stezky pro chodce a cyklisty okolo přehrady.

 

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989971x | Petr Vitvar
load