Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o odstranění vraku vozidla PEUGEOT 405 stříbrné barvy bez RZ, které je odstavené na účelové komunikaci - odstavná plocha v ulici Malá Janovská, Rýnovice, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:40167/2023
Den vyvěšení:2.5.2023
Den sejmutí:1.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340,odbor technický, oddělení správy komunikací, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

(dále jen "žadatel") podal dne 26.4.2023 návrh na odstranění vozidla, které vykazuje známky vraku, tovární značky

Peugeot 405 stříbrné barvy bez registračních značek,

(dále jen „vrak vozidla“)

z veřejně přístupné účelové komunikace, kterou je odstavná plocha v ulici Malá Janovská, katastrální území Rýnovice, Jablonec nad Nisou.  

Vlastník ani provozovatel výše uvedeného vraku vozidla není správnímu orgánu znám, proto byl vlastníku vraku vozidla ustanoven opatrovník.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o odstranění vraku vozidla z komunikace.

 

Důvod návrhu odstranění vozidla z komunikace:

- vozidlo nemá registrační značky, má vypuštěné pneumatiky, koroze karoserie a podvozku, zanedbaný a poničený interiér, vozidlo dlouhodobě bez pohybu – zarostlé v trávě.

Dle § 19 odst. 2 písmene g) zákona o pozemních komunikacích je na veřejně přístupných účelových komunikacích zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.

Dále dle zák. č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), lze na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. Dle § 37 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu takové vozidlo, které

  • pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

  • poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,

  • provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem,

  • byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.

Dle § 38 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,

  • které je technicky nezpůsobilé k provozu,

  • které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,

  • na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňujícím identifikaci vozidla,

  • k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

  • jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou provedenou v členském státě, technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technickou prohlídkou jednotlivě dovezeného silničního vozidla nebo u něhož od provedení poslední takové technické prohlídky uplynula lhůta podle § 40 zákona; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky,

  • které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla.

 

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písmene a) zákona o pozemních komunikacích, oznamuje zahájení řízení o odstranění vraku vozidla z veřejně přístupné účelové komunikace formou veřejné vyhlášky v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a to z důvodů neznámého vlastníka a provozovatele vozidla. Podle § 26 odst. 1 správního řádu bude obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Účastníci řízení (majitel, provozovatel vozidla) se mohou vyjádřit, případně předložit návrhy a důkazy nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, což je patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce. K později uplatněným vyjádřením, návrhům, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí ve shora daném termínu lze nahlédnout u správního orgánu v kanceláři č. dveří 331 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě), poté bude ve věci rozhodnuto.

Rozhodným datem pro doručení tohoto oznámení je datum vyvěšení oznámení na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou (§ 25 odst. 2 správního řádu).

 

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989789x | Petr Vitvar
load