Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - upřesnění návrhu: doplnění dodatkových tabulek ke stávajícím DZ B 28 a B 29, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:35978/2023
Den vyvěšení:26.4.2023
Den sejmutí:25.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu - upřesnění  

dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, která spočívá v celoročním umístění dodatkových tabulek E 13 ke stávajícím DZ B 29 „zákaz stání“ nebo B 28 „zákaz zastavení“ na území statutárního města Jablonec nad Nisou.

Popis úprav v dopravním značení:

Jedná se o doplnění stávajícího dopravního značení nebo umístění nového dopravního značení na těchto komunikacích (umístění celoročně):

 • ul. Opletalova v úseku ulic Korejská a 28. října umístěním SDZ A22 + E13 „komunikace se v zimním období od 1.11. do 31.3. neudržuje“

 • ul. Dr. Randy v úseku od ul. Opletalova po ul. P. Bezruče umístěním SDZ B1„Zákaz vjezdu všech vozidel“ + E13 „komunikace se v zimním období od 1.11. do 31.3. neudržuje“

 • park ul. Plynární – osadit DZ E13 „v zimním období od 1.11. do 31.3. se neudržuje“

 • ul. S. K. Neumanna - v úseku Palackého - objekt SEPAP (oboustranně): ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Nad Mlýnem: ke stávající B 29 po levé straně ve směru dolů doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“ a odstranit „za sněhu na vozovce“, po pravé ponechat čistý B 29  

 • ul. Wolkerova - v úseku Mincovní – Skřivánčí (jednostranně, pravá nahoru): ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu na vozovce“

 • ul. Větrná (levá strana od Rýnovické): ke stávajícím B 29 v úseku ulic Průmyslová – Klidná doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu na vozovce“

 • ul. 5. května - v úseku SNP - Perlová (jednostranně, u parku): ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Mánesova - v úseku Palackého – Saskova (pravá strana): ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu“

 • ul. Podzimní - v úseku Uhelná – Vysoká (po směru) a v úseku Uhelná – Pod Skalkou (po směru): ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu“

 • ul. B. Němcové - v úseku I. Olbrachta – k odbočce B. Němcové č. 58: ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu“  

 • ul. M. Švabinského (jednostranně ve směru dolů k ČSPH): ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu“

 • ul. V. Nezvala (jednostranně ve směru dolů): ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu“

 • ul. Na Vršku - na vjezdu ponechat po pravé straně B 29, odstranit „za sněhu“, na výjezdu v zúženém místě po pravé straně nechat B 28, odstranit „za sněhu“

 • ul. 9. května - v úseku Arbesova dolů k 1. křižovatce (oboustranně): ke stávající B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Stavbařů - vjezd od Polní mezi obj. Stavbařů čp. 9 a 11 (umístění v Polní na sloup VO) (oboustranně): ke stávajícím B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Mincovní - pravá strana: ke stávající B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. B. Němcové - slepá část k Jablonexu, (levá strana podél chodníku): osadit nově B 29 a E13 „za sněhu“, na začátku i na konci

 • ul. Vodní - pravá strana od křižovatky se Skřivánčí – 20 metrů: osadit B 29 a doplnit E4 „20 m“

 • ul. Uhelná - pravá strana ve směru z Podzimní do Stříbrné: ke stávající B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Svatopluka Čecha - od Mánesovy po Krátkou, pravá strana: ke stávající B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu“

 • ul. Svatopluka Čecha - v úseku od ulice Mlýnská po ulici Mánesova, pravá strana: ke stávající B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“, odstranit „za sněhu“

 • ul. Na Roli - úsek od Okružní k hlavní bráně hřbitova, pravá strana: osadit B 29 s E13 „od 15.11. do 31.3.“  

 • ul. F. L. Čelakovského - podél Domu pro seniory - v úseku 20m: umístit B 29 + V 12a „žlutá klikatá čára“

 • ul. Pražská - pravostranný chodník v úseku Dlouhá - Revoluční: ke stávající značce IP 11g umístit B 29 + E13 „od 1.11. do 31.3.“ – značky budou střídavě zakryty (IP 11g v období 1.11.-31.3., B 29 v době 1.4.-30.10.)

 • ul. Pražská - od ul. V Aleji po 1. křižovatku s ul. Na Hranici: umístit B 29 + E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Lužická - u kontejnerových stání před čp. 3361/5 a 3360/3: u B 29 na zimu zakrýt d.t. text „po – pá …“

 • ul. Mšenská - před čp. 3922/6: osadit DZ B 29 + d.t. E 8d „7 m“

 • ul. V Nivách - od čp. 319/16 (na lampu VO) po ul. Na Výsluní (vpravo od centra): ke stávající B 29 doplnit E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Na Výsluní - od křižovatky V Nivách, pravá strana: ke stávající A 22 s E 13 doplnit na jednu tyč B 29 + E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Máchova - v úseku Větrná – Antonína Dvořáka, pravá strana: ke stávající IP 4b přidat na jednu tyč B 29 + E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Hasičská - pravá strana (od Smetanova po zastávku MHD): osadit B 28 + E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Hřbitovní – podél urnového háje, zopakovat ji ještě za křižovatkou s výjezdem mezi garážemi a čp.3481/43: osadit B 29 + E13 „od 15.11. do 31.3.“

 • ul. Jindřichovská – podél restaurace Dallas, pravá strana před křižovatkou: osadit B 28 + E13 „od 1.11. do 31.3.“

 • ul. Žitná - u č.p. 3261/9 umístit B 29 + E 13 „za sněhu na vozovce“

 • ul. Nová Pasířská - umístit B 29 + E 13 „1.11. – 31.3.“

 • ul. Mládí - umístit B 29 + E 13 „1.11. – 31.3.“  

 • ul. F. L. Čelakovského (u čp.3676/4) - umístit B 29 + E 13 „za sněhu na vozovce“

 • ul. Mšenská - umístit B 29 + E 13 „za sněhu na vozovce“  

 • ul. J. Hory - umístit B 29 + E 13 „za sněhu na vozovce“  

 • ul. Arbesova v úseku U Kostela – J. Hory: umístit B 29 + E 13 „za sněhu na vozovce“  

 • ul. Mechová - umístit B 29 + E 13 „za sněhu na vozovce“  

 • ul. Na Výšině - umístit B 29 + E 13 „za sněhu na vozovce“  

 • ul. Na Vršku - umístit B 29 + E 13 „za sněhu na vozovce“  

K návrhu vydal souhlasné stanovisko příslušný orgán KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 1.12.2022 pod č.j. KRPL-117307/ČJ-2022-180406-03.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky.

Správní orgán tímto podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů

ode dne jeho zveřejnění proti návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu.

Do mapového podkladu lze nahlédnout u správního orgánu - Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, III. patro, č. dv. 335, v úřední dny: pondělí a středa od 8,00 -11,30 a 12,30 - 17,00 hodin, v ostatní dny po telefonické dohodě.

 

Odůvodnění:

Vlastník komunikace – statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou v zastoupení magistrátu města, odboru technického, oddělení správy komunikací podal správnímu orgánu žádost na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na katastru města Jablonce nad Nisou, a to z důvodu doplnění dodatkových tabulek omezujících stání vozidel v zimním období ke stávajícímu dopravnímu značení B 29 „zákaz stání“ a B 28 „zákaz zastavení“.

Správní orgán předkládá, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správní řád, návrh úprav silničního provozu k úpravě a umístění výše uvedeného dopravního značení.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecností subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinností blíže nespecifikovaných účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.

 

Poučení:

Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námitky k předkládanému návrhu.

Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle § 174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu § 41 správního řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.

O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako podkladem pro opatření obecné povahy.

Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.

Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání podle § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová  


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989839x | Petr Vitvar
load