Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení strategického plánování

Den vyvěšení:18.3.2023
Den sejmutí:3.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce:

vedoucí oddělení strategického plánování na odboru územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území statutárního města Jablonec nad Nisou.

Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • vzdělání adekvátní vykonávané pozici;
 • zkušenost s projektovým řízením, strategickým plánováním, plánováním participace a facilitací vhodná;
 • schopnost řízení malého kolektivu;
 • dobrá orientace v prostředí výkonu samosprávy výhodou;
 • výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
 • flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);
 • znalost práce s GIS a databázemi výhodou.

Nabízíme:

 • perspektivní a dlouhodobé zaměstnání;
 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, pět dní sociálně zdravotního volna)
 • pružnou pracovní dobu,
 • pět týdnů dovolené
 • možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis s důrazem na osobní zkušenosti z oboru
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • lustrační osvědčení (je-li zákonem u uchazeče vyžadováno)
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii
 • písemnou představu o poslání a vlastním vedení odboru (max. 2 strany A4, možno využít schémata, tabulky apod.).

Popis vykonávané práce:

Vedení menšího pracovního kolektivu, který má na starosti tvorbu, koordinaci a aktualizaci strategických dokumentů SMJN. Vede tvorbu strategického a akčního plánu jako podkladu pro plánování činnosti pro rozpočet a rozpočtový výhled a využití kapacity zaměstnanců magistrátu. Vede tvorbu ostatních strategických a koncepčních dokumentů. Facilituje plánovací setkání. Spolupracuje na plánování participace při přípravě projektů. Procesně zajišťuje participativní rozpočet. Ve spolupráci s oddělením interního auditu připravuje zavádění metody kvality Místní agenda 21.

Platové zařazení: do platové třídy 12., která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem 1.5.2023 či dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 3.4. 2023 do 11.00 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
 • osobně na Organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235, 236)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u tajemníka magistrátu JUDr. Marka Řeháčka na rehacek@mestojablonec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení magistrátu města na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3833764x | Petr Vitvar
load