Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí)

Den vyvěšení:17.3.2023
Den sejmutí:12.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jablonec nad Nisou (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí).

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk;

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpovídající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.
 • orientační znalost legislativy na úseku sociálně právní ochrany dětí
 • zkušenosti z obdobné pozice výhodou
 • absolvování zkoušek odborné způsobilosti výhodou
 • organizační, komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů
 • pracovní flexibilita, schopnost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stresu
 • schopnost pružně rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost
 • časová flexibilita (práce i mimo stanovenou pracovní dobu)
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);
 • řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání;
 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek zaměstnavatele na stravování, sick days apod.);
 • příjemné pracovní prostředí;
 • pružnou pracovní dobu;
 • pět týdnů dovolené.
 • možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, (e-mail);
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom + dodatek k diplomu), popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:

Pracovník zajišťuje plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle pracovní náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy (zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při zastupování nezletilých dětí, preventivní a poradenská činnost, spolupráce se soudy, orgány činnými v trestním řízení, ústavními zařízeními, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 2 roky) s nástupem ihned nebo dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 12.4.2023 do 11.00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235, 236)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Mgr. Hany Krámské, vedoucí oddělení na kramska@mestojablonec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834265x | Petr Vitvar
load