Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:25319/2023
Den vyvěšení:16.3.2023
Den sejmutí:31.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

7052/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

25319/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

15.3.2023


České dráhy, a.s.
nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12
110 00  Praha 1-Nové Město

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 24.11.2022 podané společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město dle § 77, odst.(1), písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

místní úpravu provozu – umístění dopravního značení – B1 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + E13 – text nebo symbol na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

dle návrhu společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město ze dne 24.11.2022 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 3.1.2023 čj. KRPL-118798/ČJ-2022-180406-03.

 

Odpovědná osoba

společnost České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město.

 

Další podmínky

  1. V rámci tohotoPDZ“ bude užito dopravního zařízení v základním provedení dle EN 12899-1 a ve smyslu technických podmínek /např.TP 65, TP 119 apod., zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších úprav.
  2. Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

 

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční obdržel dne 24.11.2022 žádost společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město o stanovení místní úpravy provozu - záměr k umístění dopravního značení – B1 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + E13 – text nebo symbol na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh místní úpravy provozu správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal opatřením ze dne 5.12.2022 čj. 100877/2022 sp.zn. 7052/ 2022/ODS/PDS/Koš s dotčeným orgánem, kterým je dle § 77 odst. 2 b) zákona o silničním provozu policie ČR.

 

Po posouzení celé věci, vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní problematiky dospěl Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci dle návrhu a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 3.1.2023 čj. KRPL-118798/ČJ-2022-180406-03. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle § 77, odst. (5) zákona o silničním provozu realizuje formou opatření obecné povahy dle části šesté zák. č. 500/200 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů. Návrh obecné povahy byl Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí, oddělením dopravním a silničním na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyvěšen dne 11.1.2023 s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky či připomínky. K vyvěšenému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné  námitky či připomínky.

 

Poučení

Podle § 173, odst. (2) správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N. v y v ě š e n o  dne : …………

´

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ……………………

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N. s ej m u t o  dne : ………………

 

 

 

Příloha

Situace se zákresem dopravního značení.

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou,IDDS: fjxbbm5, Husova 490, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

Na vědomí :

  • co

 

 

 

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834306x | Petr Vitvar
load