Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Číslo jednací:25063/2023
Den vyvěšení:15.3.2023
Den sejmutí:31.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

1430/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

25063/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.3.2023


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 10.3.2023 podaném Metrostav DIZ s.r.o., IČ 25021915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň zastoupena společností VIATEX, spol. s r.o., IČ 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Liberec ze dne 15.3.2023 č.j. KRPL-43185-2/ČJ-2022-180506-02

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na silnici: III/2874 ul. Milířská (pp.č.1139), III/2875 ul. Za Tratí (pp.č.1171/2), III/2876 ul. Rádelská (pp.č.254/1) k.ú. i obec Rádlo

a

na místní komunikaci III. třídy ul. Za Říčkou (pp.č.308/1), ul. „Prosečská – k čp. 34“ (pp.č.1337) k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou

 

termín: dne 3.4.2023 do 31.10.2023

z důvodu: uzavírky ulice Za Tratí k.ú. Vratislavice nad Nisou, vedení objízdné trasy v rámci akce “Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec“

 

Objízdná trasa: SIL. I/14 - III/2873 ul. Dlouhomostecká – III/2874 Milíře – III/2875

Pro NA nad 3,5t sil. III/2876, dle schváleného DIO. (úplná uzavírka SIL. III/2875 – ul. Za Tratí, Vratislavice n. Nisou)

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Liberec ze dne 15.3.2023 č.j. KRPL-43185-2/ČJ-2022-180506-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Zodpovědnou osobou za plnění podmínek rozhodnutí je Metrostav DIZ s.r.o., IČ 25021915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Kontakt pan Jan Tomčík tel. č. 702 228 188.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na na silnici: III/2874 ul. Milířská (pp.č.1139), III/2875 ul. Za Tratí (pp.č.1171/2), III/2876 ul. Rádelská (pp.č.254/1) k.ú. i obec Rádlo a na místní komunikaci III. třídy ul. Za Říčkou (pp.č.308/1), ul. „Prosečská – k čp. 34“ (pp.č.1337) k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou z důvodu uzavírky ulice Za Tratí k.ú. Vratislavice nad Nisou, vedení objízdné trasy v rámci akce “Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec“. Policie ČR KŘ DI Liberec se písemně vyjádřila dne 15.3.2023 č.j. KRPL-43185-2/ČJ-2022-180506-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á 

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí      

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne :   ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Rádlo  v y v ě š e n o  dne :   …………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Rádlo  s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

Příloha – situace dopravního značení

 

Obdrží

Žadatel:

Metrostav DIZ s.r.o., IČ 25021915, Koželužská č.p. 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň v zastoupení plnou mocí VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx

            sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

Dotčený orgán:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: vsmhpv9

            sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Obec Rádlo, IDDS: sfpan8s

            sídlo: Rádlo č.p. 252, 468 03 Rádlo

Na vědomí:

co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3833764x | Petr Vitvar
load