Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikací a sil.IIII.třídy ústících na sil. I/14 v úseku od žel. přejezdu č. P5536 až po čp. Lučany nad Nisou 315 vše k.ú. i obec Lučany nad Nisou

Číslo jednací:24950/2023
Den vyvěšení:15.3.2023
Den sejmutí:30.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

1462/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

24950/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.3.2023


Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
Budyšínská č.p. 1294
Liberec I-Staré Město
460 01  Liberec 1

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 13.3.2023 podaném společností Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČO 62743325, Budyšínská č.p. 1294, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 v zastoupení společností VIATEX, spol.s.r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 22.2.2023 č.j. KRPL-54081/ČJ-2021-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místních komunikacích a silnicích III.třídy ústících na silnici I/14  k.ú. i obec Lučany

nad Nisou v úseku od žel. přejezdu č. P5536 až po čp. Lučany nad Nisou 315, dle odsouhlaseného DIO

z důvodu: pokládky kabelů v silnici I/10 + chodníky v rámci akce „IE-12-4004294 JN,Lučany n.N.,I.etapa, Krojčenk-vNN,kNN

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 22.2.2023  č.j. KRPL-54081/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., IČO 62743325, Budyšínská č.p. 1294, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 v zastoupení společností VIATEX, spol.s.r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích a silnicích vše  k.ú. i obec Lučany nad Nisou jak je výše uvedeno v rámci akce „IE-12-4004294 JN,Lučany n.N.,I.etapa, Krojčenk-vNN,kNN“.  Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 22.2.2023 .j. KRPL-54081/ČJ-2022-180406-02 (příl.10). V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Lučany nad Nisou v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Lučany nad Nisou s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Příloha:

Situace dopravního značení.

 

Obdrží

Žadatel :

  • Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01  Liberec  v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx, Belgická 4855, 466 05  Jablonec nad Nisou

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Městský úřad Lučany nad Nisou,  IDDS: jfubvnq, 468 71 Lučany nad Nisou 333

Na vědomí :

  • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834306x | Petr Vitvar
load