Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl

Číslo jednací:21402/2023
Den vyvěšení:15.3.2023
Den sejmutí:24.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje
Typ oznámení:Územní plán

Podrobnosti:

Sp.zn.: 368/2009/OÚP/VAUP/126/Til

Č.j.: 21402/2023

Vyřizuje: Ing. Tilňáková

Tel.: +420 483 357 191

E-mail: tilnakova@mestojablonec.cz

Datum: 14. března 2023

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování, oddělení územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, podle § 47 odst. 2 a v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

 

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl.

 

Součástí návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Josefův Důl.

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl bude v souladu s § 20 stavebního zákona vyvěšen k veřejnému seznámení

 

od 15.03. 2023 do 24.04. 2023

 

 

  • na Obecním úřadě Josefův Důl, zejména v úředních dnech pondělí a středu od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín. Ve stejné lhůtě je dálkový přístup k návrhu Zprávy zajištěn na elektronické úřední desce obce Josefův Důl (http://www.josefuvdul.eu).

 

Do platné územně plánovací dokumentace města je možné nahlédnout též na odboru územního a strategického plánování, oddělení územního a plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou a na Obecním úřadě Josefův Důl.

 

V uvedené lhůtě pro nahlédnutí může každý k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Ing. Dominika Tilňáková

referent oddělení územního plánování

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 15.03.2023


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3833741x | Petr Vitvar
load