Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/2875 k.ú. i obec Rádlo

Číslo jednací:24305/2023
Den vyvěšení:14.3.2023
Den sejmutí:29.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

1439/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

24305/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

13.3.2023


AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR
Labe č.p. 184
Malá Skála
468 22  Železný Brod

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 10.3.2023 podaném pořadatelem - AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, IČO 75057930, Labe č.p. 184, Malá Skála, 468 22  Železný Brod

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství LK ze dne 10.3.2023 č.j. KRPL-25923-3/ČJ-2020-180506-10

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na silnici : III/2875 k.ú. i obec Rádlo

v úseku :  od parkoviště pro návštěvníky rozhledny až na hranice ORP Jablonec nad Nisou

termín : dne 27.3.2023 od 8,00 hod. – do 17,00 hod.

z důvodu: test soutěžních vozů – Milíře – Proseč nad Nisou

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR Krajské ředitelství LK ze dne 10.3.2023 č.j. KRPL-25923-3/ČJ-2020-180506-10, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je zodpovídá  AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, se sídlem Labe č.p. 184, Malá Skála, PSČ 468 22 Železný Brod, IČO 75057930 zastoupený Petrem Pavlátem, tel.č. 605 168 331.

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na silnici na silnici III/2875 k.ú. i obec Rádlo v úseku od parkoviště pro návštěvníky rozhledny až na hranice ORP Jablonec nad Nisou v termínu dne 27.3.2023 od 8,00 hod. – do 17,00 hod. z důvodu - test soutěžních vozů – Milíře – Proseč nad Nisou. Policie ČR Krajské ředitelství LK se písemně vyjádřila dne 10.3.2023 č.j. KRPL-25923-3/ČJ-2020-180506-10. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Rádlo  v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Rádlo  s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR, Labe 184, Malá Skála, 468 22  Železný Brod  

Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ LK, IDDS: vsmhpv9, nám. Dr.E.Beneše  584/ 24, 460 01  Liberec 1

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Obecní úřad Rádlo, IDDS: sfpan8s, Rádlo 252, 468 03  Rádlo

Na vědomí :

 • Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, IDDS: 7c6by6u, nám.Dr.E.Beneše1, 460 01 Liberec 


 • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834265x | Petr Vitvar
load