Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - společné povolení na stavební záměr- studna na pozemku p. č. 1434/134, k.ú. Mšeno nad Nisou

Číslo jednací:22657/2023
Den vyvěšení:10.3.2023
Den sejmutí:25.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

593/2023/SPR/OVÚ/Kat

Č.j.:

22657/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jaroslav Katuš

483 357 535

katus@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

08.03.2023
Miroslav Večerník
Josefa Hory 4078/19
466 04 Jablonec nad Nisou

Ing. Šárka Večerníková
Josefa Hory 4078/19
466 04 Jablonec nad Nisou


Jablonec nad Nisou – studna na p. p. č. 1434/134, k. ú. Mšeno nad Nisou

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.01.2023 podali

Miroslav Večerník, nar. 22.12.1980, Josefa Hory 4078/19, 466 04 Jablonec nad Nisou,
Ing. Šárka Večerníková, nar. 16.03.1984, Josefa Hory 4078/19, 466 04 Jablonec nad Nisou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 • Podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona

v y d á v áp o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje

Liberecký

Název obce

Jablonec nad Nisou

Identifikátor katastrálního území

656135

Název katastrálního území

Mšeno nad Nisou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 1434/134 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

2-04-07-0040-1-00

Hydrogeologický rajon

6413

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

977180 680498

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)

podzemní voda hlubinného oběhu

Odběry pro pitné účely

zásobování obyvatelstva

Studny

studna vrtaná

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr

0,02 l/s

Maximální povolený odběr

0,32 l/s

Maximální měsíční povolený odběr

0,03044 tis. m3/měs

Roční povolený odběr

0,31040 tis. m3/rok

Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod

životnost vodního díla

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

8

Doplňkové údaje

Velikost zásobovaného spotřebiště

4

 • Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

 • Voda ze studny bude užívána k individuálnímu zásobování podzemní vodou jako zdroj pitné vody pro stávající objekt.

 • Doba povoleného nakládání se stanovuje na dobu životnosti vodního díla.

 • Podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

v y d á v ás p o l e č n é p o v o l e n í

kterým schvaluje stavební záměr:

Jablonec nad Nisou – studna na p. p. č. 1434/134, k. ú. Mšeno nad Nisou

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje

Liberecký

Název obce

Jablonec nad Nisou

Identifikátor katastrálního území

656135

Název katastrálního území

Mšeno nad Nisou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 1434/134 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

2-04-07-0040-1-00

Hydrogeologický rajon

6413

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

977180 680498

v členění na tyto stavební objekty:

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla

Trubní studna

Studny

studna vrtaná

Počet povolovaných studní (dle Č 03)

1

Studna sběrná / jímací

jímací

Hloubka studny

30,0 m

Jedná se o vybudování nové vrtané studny o hloubce 30,0 m a o průměru 216/190 mm s vystrojením PVC pažnicemi 125 mm. Studna bude vybavena elektrickým ponorným čerpadlem. Plastová armaturní šachta DN 800 se zhlavím vytaženým 500 mm nad terén.

Studna bude umístěna na pozemku p. č. 1434/134 ve vzd. 2,0 m od společné hranice s p. p. č. 1434/132 a ve vzd. 2,0 m od společné hranice s p. p. č. 1434/131. Vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.

 • Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

 • Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Při výstavbě bude dodržována vyhláška 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.

 • Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle schválených předpisů. Stavebník 14 dní před započetím prací oznámí vodoprávnímu úřadu jejich zahájení včetně jména a telefonního spojení odpovědné osoby za vedení realizace stavby.

 • Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

 • Majitelům a správcům stavbou dotčených zařízení musí být předem oznámeno zahájení stavby.

 • Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech podzemních zařízení v terénu a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický dozor správců – vlastníků dotčených sítí.

 • Stavebníkovi se ukládá projednat s vodoprávním úřadem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.

 • Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě či zkušebním provozu vodního díla, lze uplatnit u stavebníků. Pokud nedojde k dohodě, pak podle Občanského zákoníku u soudu.

 • Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby.

 • Vrt bude vystrojen a utěsněn tak, aby nedošlo k přetokům mezi jednotlivými zvodnělými kolektory.

 • V případě negativních výsledků v průběhu vrtných či následně testovacích prací bude vrt odborně zlikvidován oprávněnou firmou.

 • Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.

 • Při stavbě budou respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob.

 • Na stavbě bude veden stavební deník.

 • Stavba bude realizována dodavatelsky. Před zahájením stavby bude Magistrátu města Jablonec n. N. sdělena konkrétně osoba, pověřená výkonem odborného dozoru stavby.

 • Štítek “ Stavba povolena” bude po dobu stavby umístěn na viditelném místě. Vyvěšen bude po nabytí právní moci povolení ke stavbě vodního díla.

 • Terén bude po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu, včetně ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště apod.

 • Následným provozovatelem vodního díla budou Miroslav Večerník a Šárka Večerníková. Případné změny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemně ohlášeny vodoprávnímu úřadu.

 • Stavba bude realizována s termínem dokončení 03/2025.

 • Stanoví povinnosti a podmínky pro užívání stavby:

 • Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu ukončení stavby a zašle předávací protokol.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Miroslav Večerník, nar. 22.12.1980, Josefa Hory 4078/19, 466 04 Jablonec nad Nisou
Ing. Šárka Večerníková, nar. 16.03.1984, Josefa Hory 4078/19, 466 04 Jablonec nad Nisou

Odůvodnění:

Dne 30.01.2023 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K řízení byly doloženy následující doklady

 • projektová dokumentace – Ing. Libor Bambušek (ČKAIT 0500399), 12/2022

 • hydrogeologický posudek – Ing. M. Slezáková (č. 1461/2001), 10/2022

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko – sdělení ze dne 12.01.2023 č. j. SR/0022/LI/2023-3

 • Povodí Labe, s. p. – stanovisko ze dne 26.01.2023 č. j. PLa/2023/000146

 • Magistrát Jablonec nad Nisou – OSŽP-OŽPaPP – souhrnné stanovisko ze dne 18.01.2023 č. j. 491/2023

Vodoprávní úřad oznámil dne 31.01.2023 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vyloučilo negativní ovlivnění vodních zdrojů vyskytujících se v okolí plánovaných staveb.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Účastník řízení podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona: Statutární město Jablonec nad Nisou,

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního: Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 1434/131, 1434/132, 1434/133, 1434/137 a 1434/147, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Holý

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 31.01.2023.

Obdrží:

 • účastník řízení podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu a zároveň § 94k písm. b) stavebního zákona:

1. Miroslav Večerník, IDDS: chrpr4d
trvalý pobyt: Josefa Hory č.p. 4078/19, 466 04 Jablonec nad Nisou
2. Ing. Šárka Večerníková, Josefa Hory č.p. 4078/19, 466 04 Jablonec nad Nisou

 • účastník řízení podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu

3. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 • účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 1434/131, 1434/132, 1434/133, 1434/137 a 1434/147, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou: doručováno veřejnou vyhláškou.

 • dotčené orgány

4. AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko, IDDS: dkkdkdj
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414

 • Ostatní

5. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3

 • K vyvěšení na úřední desce:

Magistrát města Jablonec nad Nisou – 1 ×


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3833741x | Petr Vitvar
load