Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Tovární k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:22426/2023
Den vyvěšení:9.3.2023
Den sejmutí:24.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

1290/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

22426/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

7.3.2023


EMJ s.r.o.
K. Světlé č.p. 1121
464 01  Frýdlant v Čechách

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 7.3.2023 podaném společností EMJ s.r.o., IČO 27268632, K. Světlé č.p. 1121, 464 01  Frýdlant v Čechách

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 3.3.2023 č.j. KRPL-22576/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na MK :  ul. Tovární

v místě : u pozemku pč. 412/1

v termínu od 15.3.2023 – do 25.3.2023

důvod : nová zemní kabelová přípojka NN – připojení nového odběrného místa

vše  k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 3.3.2023 č.j. KRPL-22576/ČJ-2023-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní

značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát  Jablonec  nad Nisou,  odbor  stavební a  životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost EMJ s.r.o., IČO 27268632, K. Světlé č.p. 1121, 464 01  Frýdlant v Čechách dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na MK na MK  ul. Tovární, v místě u pozemku pč. 412/1 v termínu od 15.3.2023 – do 25.3.2023 z důvodu: realizace nové zemní kabelové přípojka NN – připojení nového odběrného místa vše  k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 3.3.2023 č.j. KRPL-22576/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

Příloha : situace

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • EMJ s.r.o., IDDS: ufq32bj, K. Světlé 1121, 464 01  Frýdlant v Čechách

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS: vsmhpv9ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5, Husova 490,  468 02  Rychnov u Jablonce n.Nis.

Na vědomí :

  • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834306x | Petr Vitvar
load