Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent/ka odboru investic - projektový manažer/manažerka digitalizace

Den vyvěšení:7.3.2023
Den sejmutí:24.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent/ka odboru investic Magistrátu města Jablonec nad Nisou - (projektový manažer/projektová manažerka digitalizace)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budova Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání;
 • znalost projektového řízení a praxe podmínkou. Certifikace tipu Prince, PMI, IPMA výhodou.
 • schopnost koncepční a organizační práce, odpovědnost, samostatnost a proaktivita; 
 • dobrá orientace v prostředí výkonu samosprávy výhodou; 
 • komunikace na vysoké úrovni, schopnost vedení lidí a kooperace; 
 • proaktivní přístup a odolnost proti stresu; 
 • flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost; 
 • schopnost spolupráce, sdílení a interakce prostřednictvím digitálních technologií; 
 • velmi dobrá znalost práce na PC, především MS Office;
 • zájem o rozvoj v oborech projektového řízení a digitalizace. 

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání;
 • možnost rozvoje v oborech projektového řízení a digitalizace;
 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, příp. titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo (e-mail);
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii;

Popis vykonávané práce:

Řízení projektu ve všech jeho fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení a uzavření.

 • Správa a řízení projektového zásobníku: správa nástrojů pro sběr projektových záměrů; komunikace s předkladateli projektových záměrů; podpora přípravy projektových záměrů; řízení procesu schvalování projektových záměrů;
 • Projektové řízení: řízení a plánování projektů; sestavení, vedení a řízení projektového týmu; stanovení a řízení časového plánu realizace projektu; řízení zdrojů a rizik projektu; koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech; řízení komunikace v projektu a součinnosti úřadu; podpora a motivace členů projektu; řízení informací a kontrola kompletní dokumentace k projektu; koordinace a spolupráce při tvorbě vstupních analýz předmětu a cílů projektu; spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu; řízení projektových změn; kontrola dodržování harmonogramu prací, výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami;
 • Monitoring: průběžný monitoring projektu, kontrola kvality a výsledků; vyhodnocování realizovaných projektů; prezentace projektových výstupů. 

Platové zařazení: do platové třídy 12, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem 1.4.2023 popř. dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 24.3.2023 do 11 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
 • osobně na Organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 235, 236)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 • elektronicky – datovou schránkou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u MgA. Jakuba Chuchlíka, náměstka primátora na chuchlik@mestojablonec.cz, informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová z organizačního a personálního oddělení magistrátu města na krausova@mestojablonec.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834306x | Petr Vitvar
load