Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Chelčického III/29029 - pravý chodník“, k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka

Číslo jednací:18324/2023
Den vyvěšení:27.2.2023
Den sejmutí:10.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

1100/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

18324/2023

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

24.2.2023


KOLLERT ELEKTRO s.r.o.
Svárovská 108
460 10 Liberec XXII – Horní Suchá

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Chelčického III/29029 - pravý chodník“, k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka

 

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 8.2.2023 KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IČ 25464787, Svárovská č.p. 108, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec 10

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 20.1.2023 čj. KRPL-8212/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci IV. třídy: „Chelčického III/29029 - pravý chodník“ (pp.č.1633/24) k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec nad Nisou

v místě: před pp.č.827/1 (poblíž č.p.74/10)

termín: od 3.4.2023 – 10.4.2023

z důvodu: výkopové práce pro pokládku kabelového vedení NN

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 20.1.2023 čj. KRPL-8212/ČJ-2023-180406-02, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

  • Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat orgán Policie ČR.

  • Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Vozidla stavby nebudou bránit v průjezdu dopravní obsluze dle schváleného DIO.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IČ 25464787, Svárovská č.p. 108, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec 10, Kontakt p. Vlastislav Funk tel.: 724 216 499.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci IV. třídy: „Chelčického III/29029 - pravý chodník“ (pp.č.1633/24) k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec nad Nisou v chodníku před pp.č.827/1 (poblíž č.p.74/10) z důvodu pokládky nových kabelů NN. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 20.1.2023 čj. KRPL-8212/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IDDS: 49qf7tr
sídlo: Svárovská č.p. 108, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec 10
2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834265x | Petr Vitvar
load