Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: úprava stávajícího a umístění nového VDZ a SDZ v ulici Švédská, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:10223/2023
Den vyvěšení:2.2.2023
Den sejmutí:3.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu  

dle ust. § 77, odst. 1, písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu, která spočívá v úpravě stávajících a umístění nových svislých a vodorovných dopravních značek (dále jen „SDZ a VDZ“) v ulici Švédská katastrální území Jablonec nad Nisou.

Popis návrhu úprav:

Hlavní důvod úpravy dopravního značení (dále jen „DZ“) spočívá v zvýšení bezpečnosti chodců v okolí mateřské školky, a to jak z ohrožení rychlou jízdou v okolí, tak i nepřehledném parkování vozidel.

Další důvody:

 • zpřehlednění a určení řádu při parkování v ulici Švédská,
 • zajištění rychlých obrátkových míst v exponovaných časech pro mateřskou školku,
 • řešení prostoru s ohledem na zimní údržbu (radlice hrne sníh vpravo),
 • řešení rozhledových poměrů v křižovatce ul. Švédská a Skelná a tím zajištění bezpečnosti provozu.

Návrh úpravy - změny:

 • V ulici Švédská v okolí MŠ snížit rychlost na 30km/hodinu.

/v okolí MŠ je žádoucí snížit rychlost, a to z důvodu možného nekoordinovaného pohybu malých dětí, když jsou na cestě do a z MŠ/.

 • V ulici Švédská změnit přednost v jízdě a tím zajistit zastavení vozidel v křižovatce s ul. Na Šumavě.
 • /jedná se o logické zpomalení dopravy, další důvod je, že v případě námrazy budou upřednostněny vozidla jedoucí z kopce/.
  • V ulici Švédská je navrženo střídavé podélné stání a tím zajištění dodržení max. rychlosti.

  /jedná se o jeden ze základních prvků na zpomalení dopravy, větší část parkovacích stání byla přesunuta vlevo, a to z důvodu zimní údržby, kdy pluh hrne vpravo na chodník, který se v zimním období neudržuje. Zároveň budou parkujícími vozidly chráněni chodci po širokém chodníku (2,0m)/.

  • V ulici Švédská je navrženo podélné stání v délce 17 m, které bude osazeno SDZ B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 4 s údajem „15m“ a E 13 s textem určujícím kdy. O těchto 17 m se budou dělit místní obyvatelé a MŠ.

 • /poblíž vstupu do MŠ byla vyhrazena 3 parkovací místa (17,0m), která budou v časech 7-8 a 15-16 hodin vyhrazena jako rychle obrátková parkovací místa pro potřeby doprovodu dětí do MŠ/.
  • V křižovatce s ul. Skelná byly prověřeny rozhledy a byla navržena změna z P 4 „dej přednost v jízdě“ na P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“.

  /ve všech křižovatkách byly prověřeny rozhledové poměry. Dle rozhledových trojúhelníků bylo upraveno vodorovné dopravní značení (V10d, V13 a V5) a změněno svislé dopravní značení P 2 „hlavní komunikace“ na P 6 „stop, dej přednost v jízdě“.  Rozhledy vyhovují pro rychlost 30km/hod./.

  V křižovatce s ul. Na Šumavě byla upravena délka VDZ V10d „parkovací pruh“ a zároveň navržena žlutá V12c „zákaz zastavení“ v délce 5+12m, aby nedocházeno k parkování v křižovatce typu T, jak umožňují obecná pravidla silničního provozu.

  V křižovatce s ul. Vysoká byla upravena délka VDZ V10d „parkovací pruh“.

  V křižovatce s ul. Skelná bylo provedeno umístění VDZ V5 „příčná čára souvislá“.

  Úprava provedena VDZ:

  • V 1a „podélná čára souvislá“ /0,125/

  • V 5 „příčná čára souvislá“ /0,5/

  • V 10d parkovací pruh“ /0,25/0,5/0,5/ + /0,25/

  • V 12c „žlutá klikatá čára“ /0,125/

  • V 13 „šikmé rovnoběžné čáry“

  • 2x obnova symbolu A 12b „děti“

  Úprava provedena VDZ:

  • 5x B20a „nejvyšší povolená rychlost 30km8/hod.“

  • 3x P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“

  • 1x P 2 „hlavní komunikace“

  • 2x IP 6 „přechod pro chodce“

  • 1x B 29 „zákaz stání“

  • 1x A 12b „děti“

  • 1x C 2b přikázaný směr jízdy vpravo“

  • 1x C 2c „přikázaný směr jízdy vlevo“

  • 1x IP 4b „jednosměrný provoz“

  • 1x E 4 „délka úseku – 17 m“

  • 1x E 13 s textem „PO-PÁ 7-8 a 15-16, MIMO VOZIDEL S DOPROVODEM DĚTÍ DO ZŠ a MŠ“ 

  • ruší se 1x B 29 „zákaz stání“

  • ruší se 1x P 2 „hlavní silnice“

  • ruší se 3x P 4 „dej přednost v jízdě“

   

  Umístění dopravního zařízení: zábradlí před ZŠ v dl. 12 m zatím bez úpravy, teprve po vyhodnocení účinnosti opatření případně zábradlí odstranit a dát do prostoru v okolí přechodů pro chodce.

   

  Návrh úprava a umístění dopravního značení je přehledně zobrazen v přiložených situacích, které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu. K návrhu vydal souhlasné stanovisko příslušný orgán KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 26.1.2023 pod č.j. KRPL-2793/ČJ-2023-180406-03.

   

   

  Odůvodnění:

  Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou v zastoupení magistrátu města, odboru technického, oddělení správy komunikací podalo dne 31.1.2023 žádost na stanovení místní úpravy provozu v ulici Švédská, Jablonec nad Nisou. Úprava spočívá v úpravě stávajícího a umístění nového SDZ a VDZ.

  Správní orgán předkládá, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správní řád, návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.

  Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné odůvodněné námitky /v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu/, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky /v souladu s § 172 odst. 4 správního řád, v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

  Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecností subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinností blíže nespecifikovaných účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.

   

  Poučení:

  Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námitky k předkládanému návrhu.

  Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle § 174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu § 41 správního řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.

  O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako podkladem pro opatření obecné povahy.

  Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.

  Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání podle § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

  Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

  Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

  V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.

  Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  

  vedoucí odboru stavebního a životního prostředí


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834265x | Petr Vitvar
load