Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 pro zajištění průjezdnosti obce Bedřichov v době konání 56. ročníku Jizerské padesátky

Číslo jednací:4567/2023
Den vyvěšení:26.1.2023
Den sejmutí:10.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

279/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

4567/2023

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

24.1.2023


SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s.
Jablonecká č.p. 562/21
Liberec I-Staré Město
460 01  Liberec 1

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 14.12.2023 podaném pořadatelem lyžařského závodu – SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., se sídlem Jablonecká 21, PSČ 460 01 Liberec, IČO 41324471

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní ze dne Policií ČR KŘ LK ze dne 1.12.2022 č.j. KRPL-116024-2/ČJ-2022-1800DP-03 + ze dne 23.1.2023 čj. KRPL-116024-10/ČJ-2022-1800DP-03 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro zajištění průjezdnosti obce Bedřichov v době konání 56. ročníku Jizerské padesátky  konané ve dnech 11.2.2023 - 12.2.2023 takto :

 

okr.Jablonec n./N. – krátkodobá úplná uzavírka – silnice III/29022 – v sobotu dne 11.2.2023 a v neděli dne 12.2.2023 vždy  od 6,00 hod. – do 9,30 hod. od křižovatky se silnicí III/29029 (u penzionu UKO) přes Bedřichov až na území okresu Liberec k České chalupě.

 

Objízdná trasa (mimo PAD a MHD, tato jede po stávající trase) bude vedena obousměrně z Janova nad Nisou do Jablonce nad Nisou křiž. sil. III/29029 (ul. Janovská) a sil. III/29024 (ul. Čsl.armády) a dále ve směru Liberec.

 

Omezení vjezdu na obratiště autobusů linkové dopravy, Bedřichovské sedlo (Maliník) k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie ze dne 1.12.2022 č.j. KRPL-116024-2/ČJ-2022-1800DP-03 + ze dne 23.1.2023 čj. KRPL-116024-10/ČJ-2022-1800DP-03,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

 • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je pořadatel lyžařského závodu – SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s  se sídlem Jablonecká 21, PSČ 460 01 Liberec, IČO 41324471 zastoupený předsedou organizačního výboru Martinem Kouckým, tel.č. 776 011 800.

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na výše uvedených pozemních komunikacích pro zajištění průjezdnosti obce Bedřichov v době konání 56. ročníku Jizerské padesátky  konané ve dnech 11.2.2023 - 12.2.2023. Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní se písemně vyjádřilo dne 1.12.2022 č.j. KRPL-116024-2/ČJ-2022-1800DP-03 + ze dne 23.1.2023 čj. KRPL-116024-10/ČJ-2022-1800DP-03. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Bedřichov  v y v ě š e n o  dne : …………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu  Bedřichov  s e j m u t o  dne :  ………………

 

Z úřední desky Obecního úřadu  Janov nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

 

 

Příloha -  situace, schéma

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., Jablonecká 21, PSČ 460 01 Liberec

Dotčený orgán :

 • Krajské ředitelství Policie LK, IDDS: vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01  Liberec

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

 • Obecní úřad Bedřichov, IDDS: 97abtyg, Bedřichov 218, 468 12  Partner Bedřichov

 • Obecní úřad Janov Nad Nisou, IDDS: q46attp, 468 11 Janov nad Nisou 520

Na vědomí :

 • co

 

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3758153x | Petr Vitvar
load