Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - - silnice III/29029 (ul. U Přehrady) - křižovatka u Jablotronu vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:1226/2023
Den vyvěšení:11.1.2023
Den sejmutí:26.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5465/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

1226/2023

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

4.1.2023


INVESTING CZ spol. s r.o.
Štefánikovo náměstí č.p. 780/5
460 01  Liberec 1

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 9.9.2022 podané společností Krajská správa silnic LK, p.o. se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, PSČ 460 06, IČO 70946078 v zastoupení společností NVESTING CZ spol. s r.o., IČO 25036751, Štefánikovo nám. č.p. 780/5, PSČ 460 01 Liberec dle § 77, odst.(1), písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

místní úpravu provozu na silnici 29029 (ul. U Přehrady) – křižovatka u Jablotronu vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou

 

dle návrhu zpracovaného společností M-PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, Resslova č.p. 956/13 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Daniel Vala - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501426, stupeň – RDS, datum – 04/2022, číslo zak. – 22-017-02 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 30.8.2022 čj. KRPL-86800/ČJ-2020-180406-03.

 

Odpovědná osoba

Krajská správa silnic LK, p.o., České mládeže 632/32, PSČ 460 06 Liberec, IČO 709 46 078 v zastoupení Tomášem Čápem, tel.č. 725 691 347.

 

Další podmínky

  1. V rámci tohotoPDZ“ bude užito dopravního zařízení v základním provedení dle EN 12899-1 a ve smyslu technických podmínek /např.TP 65, TP 119 apod./, zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  a vyhlášky MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších úprav.
  2. Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle návrhu zpracovaného společností M-PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, Resslova č.p. 956/13 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Daniel Vala - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501426, stupeň – RDS, datum – 04/2022, číslo zak. – 22-017-02 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 30.8.2022 čj. KRPL-86800/ČJ-2020-180406-03

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční obdržel dne 9.9.2022 žádost společnosti Krajská správa silnic LK, p.o. se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, PSČ 460 06, IČO 70946078 o v zastoupení společností NVESTING CZ spol. s r.o., IČO 25036751, Štefánikovo nám. č.p. 780/5, PSČ 460 01 Liberec o stanovení místní úpravy provozu na silnici 29029 (ul. U Přehrady) – křižovatka u Jablotronu vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou dle návrhu zpracovaného společností M-PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, Resslova č.p. 956/13 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Daniel Vala - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501426, stupeň – RDS, datum – 04/2022, číslo zak. – 22-017-02 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 30.8.2022 čj. KRPL-86800/ČJ-2020-180406-03.

 

Po posouzení celé věci, vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní problematiky dospěl Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci jak je výše uvedeno, všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle § 77, odst. (5) zákona o silničním provozu realizuje formou opatření obecné povahy dle části šesté zák. č. 500/200 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů. Návrh obecné povahy byl Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí, oddělením dopravním a silničním na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyvěšen dne 6.10.2022 s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky či připomínky. K vyvěšenému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné  námitky či připomínky.

 

Poučení

Podle § 173, odst. (2) správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Příloha

Situace dopravního značení  

 

Obdrží

Žadatel :

  • Krajská správa silnic LK, p.o., České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 v zastoupení společností INVESTING CZ spol. s r.o., IDDS: vf2crcw, Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9

Na vědomí :

  • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3757669x | Petr Vitvar
load