Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY opatření obecné povahy, kterým se nařizuje omezení vstupu do části honitby Rádlo

Číslo jednací:101269/2022
Číslo evidenční:6623/2022/SPR,OŽP,Ně
Den vyvěšení:7.12.2022
Den sejmutí:1.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZMĚNA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako orgán státní správy myslivosti, příslušný podle § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“), místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), podle § 171 až § 174 správního řádu a v souladu s ust. § 9 odst. 3 zákona o myslivosti vydává

opatření obecné povahy, kterým se nařizuje omezení vstupu do části honitby Rádlo.

Do honitby č. CZ5103210305 – Rádlo se omezení týká:

Pro oblast č. 1 Srnčí Důl - v katastrálním území Jablonec nad Nisou pozemků parc. č. 442/77, 2567/23, 429/3, 2340/3, 442/30, 442/69, 442/70, 442/76, 442/27, 442/20, 442/37, 429/2, 2668,

2667, 2340/2, 2340/3, 429/8, 2561/1, 2561/23, 2561/24, 2674/1 a 2675, v katastrálním území Proseč nad Nisou pozemků parc, č. 478, 479, 480, 524 a 481, v katastrálním území Rádlo pozemků parc. č. 1433, 1430/1, 1434, 1453, 1435, 1436, 1432, 1431, 1451/1, 1452/1, 1454/1 a 954 – od lesoparku na Žižkově vrchu po hraně lesa ke koulařskému hřišti, po cestě ke Kauflandu, po silnici I/65 k druhé závoře staré silnice, po ní k pomníku u Dobráka, po lesní cestě k 60-ti Dubům, na lesní cestu Ke Kalům, přes kaly na cestu v Cihelně dále na lesní cestu Nad Plastimatem, po této cestě kolem LG Dinex na silnici I/14 a zpět k lesoparku Žižkův vrch, území znázorněném v příloze č. 1.

Pro oblast č. 2 – Prosečský hřeben – v katastrálním území Rýnovice pozemků parc. č. 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 608/2, 732/1, 733/1, 733/2, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 767, 770, 771 a 772, v katastrálním území Proseč nad Nisou pozemků parc. č. 537/24, 569/4, 600/4, 638/3, 647/8, 647/13, 647/14, 662/1, 662/3, 662/4, 662/5, 656/6, 656/7, 660/1, 661/1, 663/1, 663/2, 663/3, 664/1, 665/1, 666, 673/3, 674/3, 672, 667, 668, 669, 670, 671, 720, 721, 722/1, 722/2, 723, 724/1, 724/3, 725, 726/1, 726/3, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 749/1, 749/2, 750/1, 750/2, 751, 752, 753/1, 753/3, 757/1, 757/2, 758, 759, 760/1, 760/2, 765/1, 766, 767, 768, 769, 770/3, 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 771/5, 771/6, 771/7, 771/8, 771/9, 771/10, 771/11, 772/1, 772/2, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 803, 804, 807, 808/2, 809, 810/2, 810/5, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983/1, 983/2, 983/3, 983/4, 984/1, 984/2, 1002/1, 1003/1, 1003/2, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1106/1, 1106/2, 1106/3, 1016, 1018/1, 1018/3, 1045/1, 1411, 1415/3, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1601/1, 1635, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644/1, 1646, 1647, 1648, 1649/2, 1650, 1651, 1652/1, 1653, 1654/1, 1654/2, 1656/2, 1655, 1657/1, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1666/1, 1666/2, 1667, 1668/2, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 1673/1, 1673/2, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680/1, 1680/2, 1681/1, 1682/1, 1683/1, 1684/1, 1684/2, 1685/1, 1685/2, 1686, 1687, 1688, 1690, 1691, 1692, 1693, 1699, 1700/1, 1700/3, 1700/4, 1700/5, 1701/2, 1701/3, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1712/1, 1712/2, 1713, 1714, 1715/1, 1715/2, 1716, 1717, 1718, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 1720, 1721, 1722, 1726/1, 1726/2, 1727/1, 1727/2, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734/1, 1734/2, 1734/3, 1735, 1736, 1737/1, 1737/2, 1736, 1738, 1739, 1740/1, 1740/2, 1741, 1742/1, 1742/2, 1742/3, 1742/5, 1742/6, 1742/7, 1742/10, 1742/11, 1742/12, 1742/13, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1761, 1762/1, 1762/2, 1763, 1764/1, 1765, 1766/1, 1767/1, 1767/2, 1767/3, 1768, 1769, 1770/1, 1770/2, 1771, 1772, 1774/1, 1774/3, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793/1, 1793/3, 1795, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860/1, 1860/2, 1861 a 1862, v katastrálním území Vratislavice nad Nisou pozemků parc. č. 2728, 2729, 2730, 2731/1, 2731/2, 2733, 2734/1, 2734/2, 2734/3, 2736/1, 2736/2, 2740/1, v katastrálním území Kunratice u Liberce pozemků parc. č. 271, 356/1, 357, 359, 356/1, 358/1 a v katastrálním území Lukášov pozemků parc. č. 43/1, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/7, 72/8, 77/1, 78, 79, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 88/1, 88/3, 89/1, 112/2, 114, 115, 116, 117, 125/1, 125/2, 125/3, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 129, 132, 144, 145, 148/2, 149, 150, 151, 152/1, 153/3, 157/1, 160/1, 160/2, 160/9, 191/1, 192/3, 193/1, 194/4 a 194/6 – od křižovatky ulic Tovární a Široká, po ulici Široká, dále ulicí Hoření až ke křižovatce s ulicí V Nebi, odtud pěšinou k ulici V Pekle, po ulici V Pekle k lesní cestě Černá borovice, po této cestě na Prosečský hřeben k Hřebenové cestě a dále po lesní cestě U Pakostu k silnici I/14 Kunratice – Lukášov, ulicí Cihelná za objekt Výchovného zařízení Rýnovice po lesní cestě za areálem LIAZ k ulici Maxe Švabinského, po hranici lesa a zahrad k potoku a po něm ke křižovatce ul. Tovární a Široká, území znázorněné v příloze č. 2. – přístup k chatě Na Proseči je zachován.

V území s omezeným vstupem se nařizuje zákaz vstupu v období od 01.12.2022 – 28.02.2023 v hodinách od 18:00 do 06:00 hod. následujícího dne a dále tyto termíny, v kterých bude probíhat společný lov či naháňka během celých dnů i nocí: od 09.12.2022 od 18:00 hod. do 12.12.2022 do 06:00 hod., od 25.12.2022 od 06:00 do 28.12.2022 do 06:00 hod., a od 13.01.2023 od 06:00 hod. do 16.01.2023 do 06:00 hod, a to z důvodu zajištění klidu zvěře, který má usnadnit její lov a minimalizovat migraci zvěře mezi honitbami. Dalším důvodem je zajištění bezpečnosti osob v období lovu, zajištění bezpečnosti veřejnosti a nutná regulace z důvodu potencionálního ohrožení nákazy afrického moru prasat.

Opatření obecné povahy „Omezení vstupu do části honitby Rádlo“ nabývá účinnosti, z důvodu, že hrozí vážná újma veřejnému zájmu (ohrožení života a zdraví osob a zvířat), dnem vyvěšení veřejné vyhlášky a pozbývá účinnosti dnem 01.03.2023 v 06:00 hod.

Uvedený zákaz se nevztahuje na:

  • - Hospodařící subjekty a jejich zaměstnance
  • - Složky integrovaného záchranného systému
  • - Osoby vykonávající právo myslivosti
  • - Osoby vykonávající kompetence podle zvláštních právních předpisů

Odůvodnění:

Na území honitby vymezeném přílohou č. 1 – oblast Srnčí Důl a přílohou č. 2 – oblast Prosečský hřeben je dlouhodobě vysoký početní stav prasete divokého ( Sus scrofa ), které v daných podmínkách působí značné škody na majetku hospodařících subjektů. Pro omezení nárůstu škod a zefektivnění hospodaření subjektů je nezbytně nutné snížit populační hustotu prasete divokého jako druhu zvěře, která se největší měrou podílí na způsobených škodách na navazujících nehonebních pozemcích a kriticky se přibližuje k lidským obydlím. Vymezená část honitby Rádlo s omezením vstupu se vztahuje převážně na lesní porosty, kde je lov komplikovaný a nesnadný, je tedy potřebné zajistit podmínky pro efektivní a maximálně bezpečný lov.

Z výše uvedených důvodů za účelem naplnění podmínek pro snížení stavů zvěře působící škody rozhodl na žádost uživatele honitby ze dne 14.11.2022, Magistrát města Jablonec nad Nisou o omezení vstupu do části honitby č. CZ5103210305 – Rádlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření, na návrh uživatele honitby Rádlo, MS Zelené údolí, IČO 43257534, Rádlo č. p. 252, 468 03 Rádlo.

Zákaz vstupu do části honitby je vymezen dobou, která je nezbytná pro efektivní lov prasete divokého, tedy od večerních hodin do hodin ranních, kdy je s ohledem na jeho etologii (způsob života) nejvhodnější doba pro jeho individuální lov.

Zákaz je vztažen na dobu uvedenou ve výroku opatření tak, aby zároveň co nejméně omezil vstup do honitby, a přitom byl naplněn účel opatření. Při určení časového intervalu, v němž je vstup do honitby zakázán tedy Magistrát města Jablonec nad Nisou vycházel z principu proporcionality tak, aby zásah do práv dotčených osob byl minimalizován pouze na míru nezbytně nutnou pro realizaci potřebných opatření. Je přitom také obecně známo, že zvěř, která není rušena, je klidnější, což zvyšuje šanci na její ulovení, což je dalším důvodem zákazu vstupu do honitby. Dále je pak nařízení omezení vstupu do honitby motivováno též snahou o zajištění maximální bezpečnosti v průběhu intenzivního lovu prasete divokého, kdy spolu s omezením pohybu třetích osob v honitbě se radikálně sníží i pravděpodobnost nechtěného zranění či usmrcení těchto osob. Opatření obecné povahy o omezení vstupu do části honitby Rádlo správní orgán vydává k zabezpečení ochrany života a zdraví obyvatelů města Jablonce nad Nisou žijících v okrajových částí na hranicích lesních pozemků a z důvodu potenciálního ohrožení nákazy černé zvěře africkým morem prasat (dále jen „AMP“), který se momentálně vyskytuje cca 10 km od hranic ČR.

Magistrát města Jablonec nad Nisou vyňal ze zákazu vstupu do honitby hospodařící subjekty a jejich zaměstnance, složky integrovaného záchranného systému, osoby vykonávající právo myslivosti a osoby vykonávající kompetence podle zvláštních právních předpisů. Uvedená výluka je opět vedena snahou Magistrátu města Jablonec nad Nisou naplnit princip proporcionality a formulována v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o myslivosti tak, aby nebylo narušeno užívání a obhospodařování pozemků, které se nachází na území honitby.

Nezbytné je též vynětí složek integrovaného záchranného systému, které mají za úkol ochranu životů a zdraví lidí a majetku. Osobami, vykonávajícími kompetence podle zvláštních předpisů je pak třeba rozumět úřední osoby vykonávající kompetence podle zvláštních předpisů, např. dozorovou činnost podle zákona o myslivosti (zákona č. 449/2001 Sb.), lesního zákona (zákona č. 289/1995 Sb.), veterinárního zákona (zákona č. 166/1999 Sb.) apod. 

Uživatel honitby č. CZ5103210305 – Rádlo, MS Zelené údolí, IČO 43257534, Rádlo č. p. 252, 468 03 Rádlo, pro ochranu veřejnosti, s odkazem na toto opatření obecné povahy o zákazu vstupu do části honitby, označí zřetelně cedulemi předmětnou (vymezenou) část honitby v terénu (zejména na začátku a konci cest) a bude je udržovat po celou dobu platnosti rozhodnutí. Po uplynutí doby zákazu vstupu budou cedule uživatelem honitby odstraněny.

Obsah cedule bude schválen Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí.

Porušení zákazu vstupu je přestupkem dle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o myslivosti.

Za porušení zákazu hrozí pokuta do výše 10 000 Kč.

Platnost a účinnost:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1) správního řádu. Vzhledem k tomu, že hrozí vážná újma veřejnému zájmu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti již dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 01.12.2022 a pozbývá účinnosti dnem 01.03.2023 v 06:00 hodin.

Vypořádání námitek:

Ve lhůtě pro podání námitek byly dne 01.12.2022 podány námitky vlastníka nemovitostí zapsaných na LV č. 271 v katastrálním území Proseč nad Nisou v obci Jablonec nad Nisou. Na pozemku parc. č. 1830 se nachází budova občanského vybavení č. p. 5313, na adrese Pod Prosečí č. p. 5313/8 a pozemku parc. č. 1832 zapsaného na LV č. 271 pro katastrální území Proseč nad Nisou a pozemku parc. č. 1831, na němž se nachází Prosečská rozhledna. Provozovatel je nájemcem Prosečské chaty jako restauračního a hotelového zařízení a to na základě Smlouvy o nájmu prostor sloužící k podnikání ze dne 18.07.2018, stejně tak je provozovatelem i nájemcem Prosečské rozhledny (dále jen „účastník).

Základní námitkou ze strany účastníka bylo omezení užívání Prosečské chaty za účelem výkonu podnikatelské činnosti. Znemožněním přístupu na Prosečskou chatu by došlo k ušlým ziskům.

Námitce se vyhovuje – při vydání opatření obecné povahy ze dne 01.12.2022, pod č. j.: 99297/2022 došlo při písemném vyhotovení k nesprávnosti, která je vyřešena změnou opatření obecné povahy, ve kterém budou pozemky parc. č. 1793/2, 1832 a 1840 v k. ú. Proseč nad Nisou z omezení vstupu do části honitby Rádlo – Prosečský hřeben vyjmuty – podnikatelská činnost za účelem zisku bude moci být na Prosečské chatě realizována.

Pro doplnění orgán státní správy myslivosti uvádí k § 11 odst. 6 zákona o myslivosti, že činnosti není třeba projednat s vlastníky honebních pozemků, kteří nejsou členy honebního společenstva.

Podle ustanovení § 172 odst. 5, věta první, správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Návrh opatření obecné povahy byl na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyvěšen dne 14.11.2022 a dne 15.11.2022 byl elektronicky zaslán do datové schránky obce Rádlo a Magistrátu města Liberec, v jejichž území se nachází honitba č. CZ5103210305 – Rádlo, na jejíž území se omezení vstupu vztahuje.

Lhůta pro podání písemných a odůvodněných námitek k návrhu opatření obecné povahy končí dne 15.12.2022. Vyhodnocení připomínek a námitek podané do určeného termínu bude sloužit jako možný podklad pro případnou změnu či zrušení opatření obecné povahy. Důvodem zvoleného postupu je ochrana veřejného zájmu, kdy je třeba vydat opatření obecné povahy bezodkladně – z důvodu ochrany života a zdraví osob a zvířat.

Poučení:

Dle § 173 odst. 1 věty čtvrté správního řádu hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti již dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. V souladu s tímto ustanovením nabývá toto opatření obecné povahy dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 01.12.2022 a pozbývá účinnosti dnem 01.03.2023 v 06:00 hodin. Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 

Otisk úředního razítka

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r. v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Vavrušková

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyvěšeno dne:

Na úřední desce Obecního úřadu Rádlo vyvěšeno dne:

Na úřední desce Magistrátu města Liberec vyvěšeno dne:

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou sejmuto dne:

Z úřední desky Obecního úřadu Rádlo sejmuto dne:

Z úřední desky Magistrátu města Liberec sejmuto dne:

Příloha:

Mapa oblasti omezení vstupu – oblast č. 1 Srnčí Důl, oblast č. 2 – Prosečský hřeben – zůstávají beze změn

Rozdělovník s žádostí o vyvěšení na úřední desce:

Obec Rádlo, IDDS: sfpan8s

sídlo: Rádlo č.p. 252, 468 03 Rádlo

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, oddělení ochrany přírody - státní správa lesů, IDDS: 7c6by6u
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Na vědomí:

Myslivecký spolek Zelené Údolí, Rádlo č. p. 252, 468 03 Rádlo

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Mgr. Ivo Konejl, advokát, IDDS: zjp5se5
sídlo: Hrachovice č.p. 25, Mírová pod Kozákovem, č. p. 511 01 Turnov 1


2022 Mapa oblasti omez c 2 Prosec hreben

 

2022 Mapa oblasti omez c 1 Srnci Dul

 
 
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3757669x | Petr Vitvar
load