Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Za Hrází, ul. Smetanova, „U Přehrady III/29029 - levý chodník“, „U Přehrady III/29029 - pravý chodník“, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka

Číslo jednací:94634/2022
Den vyvěšení:14.11.2022
Den sejmutí:30.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

6625/2022/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

94634/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.11.2022


Progres Liberec s.r.o.
Vilová č.p. 350
460 01 Liberec 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Za Hrází, ul. Smetanova, „U Přehrady III/29029 - levý chodník“, „U Přehrady III/29029 - pravý chodník“, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 8.11.2022 Progres Liberec s.r.o. se sídlem Vilová 350, Liberec PSČ 460 10, IČO 25401645

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 9.11.2022 čj. KRPL-110684/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci I. třídy ul. Smetanova (pp.č.2402/1) v místě křižovatky s ul.U Přehrady,

na místní komunikaci III. třídy ul. Za Hrází (pp.č.1604) v místě křižovatky s ul. U Přehrady,

na místní komunikaci IV. třídy „U Přehrady III/29029 - levý chodník“ (pp.č.2545/4, 2545/8, 1265/6, 1265/7) úsek od č.p.2271/51 za přechod pro chodce u hráze

na místní komunikaci IV. třídy „U Přehrady III/29029 - pravý chodník“ (pp.č.2545/9)úsek od ul. Sv.Čecha po ul. Smetanova U vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou

 

termín: od 21.11.2022 do 30.4.2023

z důvodu: výkopové práce pro pokládku plynovodu vč. staveniště v rámci akce „REKO MS JBC-U Přehrady – STL plynovod“

 

Částečná uzavírka bude na MK ul. Za Hrází – překop po ½ – výjezd řízen semaforem, ul. Smetanova kdy bude ulice z jednosměrněna ve směru od ul. U přehrady po ul. U Rybníka (vjezd od ul. U Přehrady) Výjezd umožněn ul. U Rybníka, případně ul. Mánesova k.ú. i obec Jablonec nad Nisou.

Úplná uzavírka budou chodníky v uvedených rozsazích v závislosti na pokračujících pracích. Chodci budou vedeni po jiné trase. Přechod pro chodce bude zajištěn lávkou. Vše se bude řídit dle schváleného DIO.

 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 9.11.2022 čj. KRPL-110684/ČJ-2022-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Progres Liberec s.r.o. se sídlem Vilová 350, Liberec PSČ 46010, IČO 25401645, Kontakt p. Roman Havle tel.: 725926647.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci I. třídy ul. Smetanova (pp.č.2402/1) v místě křižovatky s ul. U Přehrady, na místní komunikaci III. třídy ul. Za Hrází (pp.č.1604) v místě křižovatky s ul. U Přehrady, na místní komunikaci IV. třídy „U Přehrady III/29029 - levý chodník“ (pp.č.2545/4, 2545/8, 1265/6, 1265/7) úsek od č.p.2271/51 za přechod pro chodce u hráze na místní komunikaci IV. třídy „U Přehrady III/29029 - pravý chodník“ (pp.č.2545/9) úsek od ul. Sv.Čecha po ul. Smetanova, vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou z důvodu výkopových prací pro pokládku plynovodu vč. staveniště v rámci akce „REKO MS JBC-U Přehrady – STL plynovod“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 9.11.2022 čj. KRPL-110684/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. Progres Liberec s.r.o., IDDS: b9qu4yg
sídlo: Vilová č.p. 350, 460 01 Liberec 1

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3658947x | Petr Vitvar
load