Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28711 k.ú. Pulečný a III/28715 k.ú. Rychnov u Jbc + k.ú. Pulečný, včetně objízdných tras

Číslo jednací:93609/2022
Den vyvěšení:10.11.2022
Den sejmutí:25.11.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

6520/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

93609/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

9.11.2022


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05  Jablonec nad Nisou 5

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 18.8.2022 podaném společností EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, Národní č.p. 138/10, 110 00  Praha 1-Nové Město v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., Belgická č.p. 4855, Rýnovice, PSČ 466 05  Jablonec nad Nisou 5, IČO 62740539

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 3.11.2022 č.j. KRPL-108456/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – úplná uzavírka  :

1. silnice III/2871 v úseku od křž.s MK ppč. 1323/1, 1323/4 a 1352/1 (kolem „zemědělců) až k objektu čp. 22 ( km 1,787 – km 2,179) k.ú. i obec Pulečný

2. silnice III/28715 (ul. Smetanova) v úseku od křiž. se sil. III/28711 km 0,000 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou až km 0,83 k.ú. i obec Pulečný

termín  od 14.11.2022 – 10.12.2022

 

důvod  realizace stavby „Oprava silnice III/28711 Pulečný a III/28715 Rychnov u Jablonce nad

Nisou

 

Objízdná trasa obousměrně z Frýdštejna po sil. III/28719 na sil. II/287 ul. Maršovická Jablonec nad Nisou, II/287 ul. Pražská Jablonec nad Nisou až na sil. I/65 ul. Turnovská do Rychnova u Jablonce nad Nisou, dále po sil. III/28711 ul. Ještědská a ul. Školní Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Objízdná trasa pro MHD – zůstává tak jak byla stanovena v rámci uzavírky silnice III/2879 tzv. přes „Pulečenský les“.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 3.11.2022 č.j. KRPL-108456/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, Národní č.p. 138/10, 110 00  Praha 1-Nové Město zastoupena stavbyvedoucím Martinem Kopicem, tel.č. 734 685 372, e-mail  : martin.kopic@eurovia.cz.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je  společnost EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, Národní č.p. 138/10, 110 00  Praha 1-Nové Město v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., Belgická č.p. 4855, Rýnovice, PSČ 466 05  Jablonec nad Nisou 5, IČO 62740539 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu - úplná uzavírka silnice : 1. silnice III/2871 v úseku od křž.s MK ppč. 1323/1, 1323/4 a 1352/1 (kolem „zemědělců) až k objektu čp. 22 ( km 1,787 – km 2,179) k.ú. i obec Pulečný + 2. silnice III/28715 (ul. Smetanova) v úseku od křiž. se sil. III/28711 km 0,000 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou až km 0,83 k.ú. i obec Pulečný v termínu  od 14.11.2022 – 10.12.2022 z důvodu realizace stavby „Oprava silnice III/28711 Pulečný a III/28715 Rychnov u Jablonce nad Nisou“. Objízdná trasa je vedena obousměrně z Frýdštejna po sil. III/28719 na sil. II/287 ul. Maršovická Jablonec nad Nisou, II/287 ul. Pražská Jablonec nad Nisou až na sil. I/65 ul. Turnovská do Rychnova u Jablonce nad Nisou, dále po sil. III/28711 ul. Ještědská a ul. Školní Rychnov u Jablonce nad Nisou. Objízdná trasa pro MHD zůstává tak jak byla stanovena v rámci uzavírky silnice III/2879 tzv. přes „Pulečenský les“.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. v y v ě š e n o  dne :  …………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Pulečný  v y v ě š e n o  dne :  …………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Maršovice  v y v ě š e n o  dne :  …………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Dalešice  v y v ě š e n o  dne :  …………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Frýdšten  v y v ě š e n o  dne :  …………

 

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. s e j m u t o  dne :  ……………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Pulečný  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Maršovice  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Dalešice  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Frýdštejn  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

 

Příloha:

Situace dopravního značení.

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00  Praha 1-Nové Město zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx, Belgická 4855, 466 05  Jablonec nad Nisou  

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  - Obecní úřad Pulečný, IDDS: 6bgaxkv, 468 02 Pulečný 26

- Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5, Husova 490, 468 02 

Rychnov u Jablonce n.Nis.
- Obecní úřad Dalešice, IDDS: ichapb8, Dalešice 67, 468 02  Rychnov u Jablonce nad

Nisou
-   Obecní úřad Maršovice, IDDS: avdbt4q, Maršovice 52, 468 01  Jablonec nad Nisou

- Obecní úřad Frýdštejn, IDDS: psfbk4n, Frýdštejn 80, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
Na vědomí :

 - co

 

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3658887x | Petr Vitvar
load