Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská, Jungmannova, Náměstí Dr. Farského vše k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka

Číslo jednací:92789/2022
Den vyvěšení:7.11.2022
Den sejmutí:25.11.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

6488/2022/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

92789/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

7.11.2022


Jiří Zuzaňák
Petrovice č.p. 91
471 25 Jablonné v Podještědí

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská, Jungmannova, Náměstí Dr. Farského vše k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 7.11.2022 společností ADEN s.r.o., IČO 26821621, Střelniční č.p. 214, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm zastoupenou panem Jiřím Zuzaňákem, IČO 62234129, Petrovice č.p. 91, 471 25  Jablonné v Podještědí

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.10.2022 čj. KRPL-98381/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

místní komunikace II. třídy ul. Podhorská (pp.č.2295/2, 2295/5) od čp.582/11 po čp.710/7) parkovací stání, chodník, překop MK po 1/2 a na místních komunikacích III. třídy ul. Jungmannova (pp.č.2296) od čp.710/7 po čp.602/5 chodník a Náměstí Dr. Farského (pp.č.2295/1), chodníky, překop MK po 1/2 k.ú. a obec Jablonec nad Nisou

termín: od 1.11.2022 do 25.11.2022

akce: výkop pro pokládku nového kabelového vedení NN, reklamace provedené zádlažby (předláždění) – prodloužení termínu

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.10.2022 čj. KRPL-98381/ČJ-2022-180406-02, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

  • Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat orgán Policie ČR.

  • Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Vozidla stavby nebudou bránit v průjezdu dopravní obsluze dle schváleného DIO.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je pan Jiří Zuzaňák, IČO 62234129, Petrovice č.p. 91, 471 25 Jablonné v Podještědí tel.: 602 532 205.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci II. třídy ul. Podhorská (pp.č.2295/2, 2295/5) od čp.582/11 po čp.710/7) parkovací stání, chodník, překop MK po 1/2 a na místních komunikacích III. třídy ul. Jungmannova (pp.č.2296) od čp.710/7 po čp.602/5 chodník a Náměstí Dr. Farského (pp.č.2295/1), chodníky, překop MK po 1/2 k.ú. a obec Jablonec nad Nisou z důvodu výkopu pro pokládku nového kabelového vedení NN vč. předláždění reklamovaného zadláždění. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 13.10.2022 čj. KRPL-98381/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. ADEN s.r.o., IDDS: sbhi9q6

sídlo: Střelniční č.p. 214, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm v zastoupení Jiří Zuzaňák, Petrovice č.p. 91, 471 25 Jablonné v Podještědí

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3658912x | Petr Vitvar
load