Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 Československé armády a na MK ul. Stará Osada – částečná i úplná uzavírka

Číslo jednací:84640/2022
Den vyvěšení:10.10.2022
Den sejmutí:30.11.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

5901/2022/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

84640/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

10.10.2022


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 Československé armády a na MK ul. Stará Osada – částečná i úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 22.6.2022 podaném společností STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha 5-Smíchov, pobočka Liberec v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 1.7.2022 čj. KRPL-58574/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místní komunikaci III.třídy Stará Osada (pp.č.825/3) od křižovatky s ul. ČSA po počátek pp.č.829/1 (cca 80 m), k.ú. Rýnovice obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

na silnici III. Třídy: III/29024 - ČSA pp.č.805/1 úsek od autobusové zastávky po křižovatku s ul. Stará Osada k.ú. Rýnovice obec Jablonec nad Nisou – částečná uzavírka.

 

umístění DZ dle schváleného DIO na silnici III/29024 - ČSA, a na MK ul. Stará Osada k.ú. Rýnovice obec Jablonec n.N.

 

termín: od 17.10.2022 do 30.11.2022

z důvodu: prodloužení povolení uzavírky z důvodu neočekávaných přeložek IS v PK, úprava autobusové zastávky v rámci akce „Křižovatka ATREA, Československé armády“

 

Úplná uzavírka v ul. Stará Osada (pp.č.825/3) od křižovatky s ul. ČSA po počátek pp.č.829/1 (cca 80 m), k.ú. Rýnovice obec Jablonec nad Nisou

Chodci budou převedeni na jinou trasu.

Dotčené linky budou v tomto termínu využívat náhradní zastávku „Jablonec n.Nisou, Rýnovice, Raymond“.

Vše se bude řídit dle schváleného DIO.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 1.7.2022 čj. KRPL-58574/ČJ-2022-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci III.třídy Stará Osada (pp.č.825/3) od křižovatky s ul. ČSA po počátek pp.č.829/1 (cca 80 m), k.ú. Rýnovice obec Jablonec nad Nisou a na silnici III. Třídy: III/29024 - ČSA pp.č.805/1 úsek od autobusové zastávky po křižovatku s ul. Stará Osada k.ú. Rýnovice obec Jablonec nad Nisou, v rámci akce „Křižovatka ATREA, Československé armády“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 1.7.2022 čj. KRPL-58574/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí    

                                                                                   Za správnost vyhotovení R.Šrýtrová

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha 5-Smíchov v zastoupení VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx

            sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3659001x | Petr Vitvar
load