Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na účelových a místních komunikacích a na silnici III/2876 v části Dolní Háje u Obecního úřadu Rádlo – „zóna tempo 30 u OÚ“ vše k.ú. i obec Rádlo

Číslo jednací:79348/2022
Den vyvěšení:21.9.2022
Den sejmutí:6.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4255/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

79348/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

20.9.2022

 

 


Jan Maděra
Oblačná č.p. 266/11
Liberec V-Kristiánov
460 05  Liberec 5

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 20.6.2022 podané obcí Rádlo, 468 03  Rádlo č.p. 252, IČO 00262544 v zastoupení Janem Maděrou, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013  dle § 77, odst.(1), písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

místní úpravu provozu - umístění dopravního značení na účelových a místních komunikacích a na silnici III/2876 v části Dolní Háje u Obecního úřadu Rádlo – „zóna tempo 30 u OÚ“ vše k.ú. i obec Rádlo

 

dle návrhu zpracovaného Projektovou kanceláří Jareš, Maděra, Stejskal – zodpovědný projektant - Jan Maděra, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0500944, stupeň DPS, datum 05/2022, č.zak. 05052021 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 30.5.2022 čj. KRPL-54339/ČJ-2022-180406-03.

 

Odpovědná osoba

Obec Rádlo, 468 03  Rádlo č.p. 252, IČO 00262544 zastoupena starostou Ing. Miroslavem Šikolo, tel. č. 606 200 273

 

Další podmínky

 1. V rámci tohotoPDZ“ bude užito dopravního zařízení v základním provedení dle EN 12899-1 a ve smyslu technických podmínek /např.TP 65, TP 119 apod., zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších úprav.
 2. Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční obdržel dne 20.6.2022 žádost obce Rádlo, 468 03  Rádlo č.p. 252, IČO 00262544 v zastoupení Janem Maděrou, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013  o stanovení místní úpravy provozu na účelových a místních komunikacích a na silnici III/2876 v části Dolní Háje u Obecního úřadu Rádlo – „zóna tempo 30 u OÚ“ vše k.ú. i obec Rádlo. Úprava dopravního značení „zóna tempo 30 u OÚ“ představuje stanovení „Zóny Tempo 30“ v obci Rádlo u Obecního úřadu Rádlo v části Dolní Háje s mateřskou školou, která vytváří oblast logicky oddělenou od ostatních částí obce Rádlo, a která je v současné době z části neregulována a z části „Obytnou zónou“.Stávající oblast má všechny komunikace v jedné výškové úrovni, čímž dochází ke smíšenému dopravnímu prostoru svádějícímu dohromady motorová vozidla a chodce na jednu plochu a tím vytváří silné riziko dopravních nehod. Vzhledem k situování mateřské školy v dané lokalitě je riziko navýšeno živelným pohybem malých dětí. Zvýšené riziko též představují rovné, nepřerušované úseky hladkých asfaltových povrchů.

 

Po posouzení celé věci, vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní problematiky dospěl Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci dle návrhu zpracovaného Projektovou kanceláří Jareš, Maděra, Stejskal – zodpovědný projektant - Jan Maděra, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0500944, stupeň DPS, datum 05/2022, č.zak. 05052021 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 30.5.2022 čj. KRPL-54339/ČJ-2022-180406-03. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle § 77, odst. (5) zákona o silničním provozu realizuje formou opatření obecné povahy dle části šesté zák. č. 500/200 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů. Návrh obecné povahy byl Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí, oddělením dopravním a silničním na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyvěšen dne 19.7.2022 s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky či připomínky. K vyvěšenému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné  námitky či připomínky.

 

Poučení

Podle § 173, odst. (2) správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Rádlo  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Rádlo  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha

Situace dopravního značení.

Související dokumentace není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření. Do podkladů lze nahlédnout u správního úřadu v kanceláři č. dveří 332 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

 

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • - Obec Rádlo, 468 03  Rádlo 252 v zastoupení  Janem Maděrou, Oblačná 266/11, 460 05  Liberec

Dotčený orgán :

 • - Krajské ředitelství Policie LK, IDDS: vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01  Liberec

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

-  Obecní úřad Rádlo, IDDS: sfpan8s, 468 03 Rádlo 252

Na vědomí :

 • - Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  

 • - co

 

 

 

 

 


Spisová značka:

4255/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

79348/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

20.9.2022

 

 


Jan Maděra
Oblačná č.p. 266/11
Liberec V-Kristiánov
460 05  Liberec 5

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 20.6.2022 podané obcí Rádlo, 468 03  Rádlo č.p. 252, IČO 00262544 v zastoupení Janem Maděrou, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013  dle § 77, odst.(1), písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

místní úpravu provozu - umístění dopravního značení na účelových a místních komunikacích a na silnici III/2876 v části Dolní Háje u Obecního úřadu Rádlo – „zóna tempo 30 u OÚ“ vše k.ú. i obec Rádlo

 

dle návrhu zpracovaného Projektovou kanceláří Jareš, Maděra, Stejskal – zodpovědný projektant - Jan Maděra, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0500944, stupeň DPS, datum 05/2022, č.zak. 05052021 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 30.5.2022 čj. KRPL-54339/ČJ-2022-180406-03.

 

Odpovědná osoba

Obec Rádlo, 468 03  Rádlo č.p. 252, IČO 00262544 zastoupena starostou Ing. Miroslavem Šikolo, tel. č. 606 200 273

 

Další podmínky

 1. V rámci tohotoPDZ“ bude užito dopravního zařízení v základním provedení dle EN 12899-1 a ve smyslu technických podmínek /např.TP 65, TP 119 apod., zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších úprav.
 2. Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční obdržel dne 20.6.2022 žádost obce Rádlo, 468 03  Rádlo č.p. 252, IČO 00262544 v zastoupení Janem Maděrou, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013  o stanovení místní úpravy provozu na účelových a místních komunikacích a na silnici III/2876 v části Dolní Háje u Obecního úřadu Rádlo – „zóna tempo 30 u OÚ“ vše k.ú. i obec Rádlo. Úprava dopravního značení „zóna tempo 30 u OÚ“ představuje stanovení „Zóny Tempo 30“ v obci Rádlo u Obecního úřadu Rádlo v části Dolní Háje s mateřskou školou, která vytváří oblast logicky oddělenou od ostatních částí obce Rádlo, a která je v současné době z části neregulována a z části „Obytnou zónou“.Stávající oblast má všechny komunikace v jedné výškové úrovni, čímž dochází ke smíšenému dopravnímu prostoru svádějícímu dohromady motorová vozidla a chodce na jednu plochu a tím vytváří silné riziko dopravních nehod. Vzhledem k situování mateřské školy v dané lokalitě je riziko navýšeno živelným pohybem malých dětí. Zvýšené riziko též představují rovné, nepřerušované úseky hladkých asfaltových povrchů.

 

Po posouzení celé věci, vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní problematiky dospěl Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci dle návrhu zpracovaného Projektovou kanceláří Jareš, Maděra, Stejskal – zodpovědný projektant - Jan Maděra, Oblačná 266/11 PSČ 460 05 Liberec, IČO 46034013, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0500944, stupeň DPS, datum 05/2022, č.zak. 05052021 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 30.5.2022 čj. KRPL-54339/ČJ-2022-180406-03. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle § 77, odst. (5) zákona o silničním provozu realizuje formou opatření obecné povahy dle části šesté zák. č. 500/200 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů. Návrh obecné povahy byl Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí, oddělením dopravním a silničním na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyvěšen dne 19.7.2022 s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky či připomínky. K vyvěšenému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné  námitky či připomínky.

 

Poučení

Podle § 173, odst. (2) správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á v.r.

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 

Za správnost vyhotovení : Marie Košťáková

 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Rádlo  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Rádlo  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha

Situace dopravního značení.

Související dokumentace není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření. Do podkladů lze nahlédnout u správního úřadu v kanceláři č. dveří 332 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

 

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • - Obec Rádlo, 468 03  Rádlo 252 v zastoupení  Janem Maděrou, Oblačná 266/11, 460 05  Liberec

Dotčený orgán :

 • - Krajské ředitelství Policie LK, IDDS: vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01  Liberec

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

-  Obecní úřad Rádlo, IDDS: sfpan8s, 468 03 Rádlo 252

Na vědomí :

 • - Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  

 • - co

 

 

 

 

 

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3578501x | Petr Vitvar
load