Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: vnitroblok Rybářská-Smetanova, Jablonec nad Nisou - umístění IP 12 + E 13 +V 10f, vyhrazené stání pro ZTP

Číslo jednací:79204/2022
Den vyvěšení:20.9.2022
Den sejmutí:5.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e,

po projednání s Krajským ředitelstvím Policie České republiky Jablonec nad Nisou (dále jen „KŘ Policie ČR“) ze dne 16.5.2022 pod č. j. KRPL-65449/ČJ-2022-180406-03, podle § 77 odst. 1 písm. c) a 5 zákona o silničním provozu

stanovení místní úpravy provozu

která spočívá v umístění

dopravní značky: IP 12 „vyhrazené parkoviště“ se znakem O1

dodatkové tabulky: E 13 s údajem „CD 395719“  

vodorovné značky: V 10f „vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou ….“

v místě: vnitroblok ulic Smetanova – Rybářská, první stání vedle kontejnerového stání, Jablonec nad Nisou

 

Stanovení místní úpravy provozu má platnost shodnou s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace, vydaného dne 11.7.2022 pod č.j. 60231/2022 a spis. zn. 3815/2022/ODS/PDS/Šry.

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením KŘ Policie, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 65 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Před osazením dopravního značení bude přímo v terénu provedeno vytýčení veškerého podzemního vedení, aby nedošlo při osazování značek k jeho poškození. Vytýčení podzemního zařízení provedou jednotliví správci podzemního zařízení.

  • Veškeré dopravní značení bude umístěno za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Při změně údajů na dodatkové tabulce (změna textu) bude tato změna v co nejkratším termínu nahlášena správnímu orgánu.

  • Dopravní značení nesmí být zakryto zelení či reklamními sděleními, čímž může být kriticky snížena bezpečnost dopravy.

  • Umístění dopravního značení si provede žadatel na vlastní náklady, případně je možné si osazení značení objednat u renomovaných firem, které jsou níže uvedeny. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení je:Věra Adamcová, nar. 1.6.1945, Smetanova č.p. 4291/63, 466 01  Jablonec nad Nisou 1.  

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Povinností žadatele a následného správceje kontrolovat soulad užití dopravních značek a dopravních zařízení se schválenou situací označenou razítkem KŘ Policie ČR a správního orgánu a zabezpečit jejich údržbu pro celé období úpravy provozu. Žadatel je povinen odstranit úpravu provozu neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla úprava provozu stanovena.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

  • Po skončení užívání vyhrazeného parkování je žadatel povinen odstranit jeho označení jak svislé, tak i vodorovné.

 

Opatření obecné povahy se vydává, s ohledem na možnou změnu dopravní situace v místě samém a na případné změny v TP a příslušných ČSN, na dobu 2 let. Pokud do této doby nebude výše schválené dopravní značení umístěno, je nutné požádat o vydání nového stanovení dopravního značení.

 

 

Odůvodnění:

Správní orgán vydal dne 11.7.2022 rozhodnutí na povolení zvláštního užívání komunikace spočívajícího ve zřízení vyhrazeného stání fyzické - imobilní osobě ve vnitrobloku Smetanova - Rybářská v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Úprava provozu na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně i akustickými doprovodnými signály nebo dopravními zařízeními je tak nadřazená úpravě provozu stanovené zákonem o silničním provozu.

Dopravní značení týkající se „vyhrazeného parkoviště“ ukládá účastníkům silničního provozu určitá omezení, a to nad rámec obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Každý projíždějící bude na základě uvedeného stanovení muset respektovat omezení, která z dopravního značení vyplývá, a která před umístěním tohoto značení z obecné právní úpravy nevycházela.

Návrh umístění dopravního značení byl na dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to dne 11.8.2022. Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění záměru mohli podat oprávněné osoby připomínky nebo námitky k umístění dopravního značení.

K záměru umístění svislého a vodorovného dopravního značení bylo KŘ Policie ČR dne 27.6.2022 pod č.j. KRPL-65449/ČJ-2022-180406-03 vydáno předchozí souhlasné písemné vyjádření. Dne 16.9.2022 byla potvrzena změna přemístění parkovacího stání.

V dané lhůtě nebyly správnímu orgánu doručeny žádné námitky a připomínky. Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na místní komunikaci – vnitrobloku Smetanova-Rybářská v k. ú. a obec Jablonec nad Nisou, a to z důvodu, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci byly splněny

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení, které je nutné pro vyznačení povoleného vyhrazeného stání.

 

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574647x | Petr Vitvar
load