Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu: ulice Skřivánčí - zřízení přechodu pro chodce v úseku křiž. Vilová - Žítkova, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:78040/2022
Den vyvěšení:16.9.2022
Den sejmutí:1.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e,

po projednání s Krajským ředitelstvím Policie České republiky Jablonec nad Nisou (dále jen „KŘ Policie ČR“) ze dne 16.6.2022 pod č. j. KRPL-45630/ČJ-2022-180406-06, podle § 77 odst. 1 písm. c) a 5 zákona o silničním provozu

stanovení místní úpravy provozu

která spočívá v umístění

dopravní značky: 2x IP 6 „přechod pro chodce“

2x C 4a „přikázaný směr objíždění vpravo“

1x P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“ – výměna za stávající P 4 „dej přednost v jízdě“ v křiž. s ulicí Vilová

vodorovné značky: V 7a „přechod pro chodce“

V 1a „podélná čára souvislá“

V 2b „podélná čára přerušovaná“

V 10d „parkovací pruh“

V 12c „zákaz zastavení“

V 13 „šikmé rovnoběžné čáry“

v místě: MK Skřivánčí (v úseku křižovatek ulic Vilová – Žítkova), Jablonec nad Nisou.

 

 

Popis úprav:

stávající šířka komunikace 8,9 m neumožňuje zřízení normovaného neděleného přechodu, bylo navrženo řešení se stavbou dopravního ostrůvku, který rozdělením komunikace na dvě části umožní vyhovět normovým požadavkům a zřídit přechod pro chodce. Zřízení dopravního ostrůvku v šířce 1,9 m a přechodu pro chodce v šířce 2 x 3,5 m s vyznačením vodorovného dopravního značení (VDZ) V7a "přechod pro chodce" a se svislým dopravním značením (SDZ) 2x IP6 "přechod pro chodce", návaznou úpravou změny intenzity osvětlení v oblasti přechodu a s návaznou úpravou VDZ v přilehlém okolí vzhledem k možnosti parkování (až ke křižovatce s ul. Vilovou) , kde je dle provedeného výpočtu rozhledů nutné vyměnit stávající SDZ P4 "dej přednost v jízdě" za SDZ P6 "stůj, dej přednost v jízdě". V rámci této akce dojde k úpravě stávajícího dopravního značení.

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením KŘ Policie, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 65 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Před osazením dopravního značení bude přímo v terénu provedeno vytýčení veškerého podzemního vedení, aby nedošlo při osazování značek k jeho poškození. Vytýčení podzemního zařízení provedou jednotliví správci podzemního zařízení.

  • Veškeré dopravní značení bude umístěno za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Dopravní značení nesmí být zakryto zelení či reklamními sděleními, čímž může být kriticky snížena bezpečnost dopravy.

  • Umístění dopravního značení si provede žadatel na vlastní náklady. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení je:Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, které zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací, referentka Lenka Čapuchová – tel. č. 483 357 149.  

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Povinností žadatele a následného správceje kontrolovat soulad užití dopravních značek a dopravních zařízení se schválenou situací označenou razítkem KŘ Policie ČR a správního orgánu a zabezpečit jejich údržbu pro celé období úpravy provozu. Žadatel je povinen odstranit úpravu provozu neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla úprava provozu stanovena.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

  • Po skončení užívání vyhrazeného parkování je žadatel povinen odstranit jeho označení jak svislé, tak i vodorovné.

 

Opatření obecné povahy se vydává, s ohledem na možnou změnu dopravní situace v místě samém a na případné změny v TP a příslušných ČSN, na dobu 2 let. Pokud do této doby nebude výše schválené dopravní značení umístěno, je nutné požádat o vydání nového stanovení dopravního značení.

 

 

Odůvodnění:

Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 23.6.2022 podané žadatelem - statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou v zastoupení magistrátu města Jablonec nad Nisou, oboru technického – oddělení správy komunikací (dále jen „vlastník komunikace“). Žádost se týkala povolení zřízení nového přechodu pro chodce v ulici Skřivánčí v úseku křižovatky ulic Vilová – Žítkova včetně souvisejících úprav stávajícího dopravního značení. Realizací přechodu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců.  

Přechod pro chodce a ostrůvek je třeba označit odpovídajícím dopravním značením. Návrh zpracovala oprávněná osoba: Projektová kancelář Jareš, Maděra, Dostál, Kateřinská 118, 463 03 Stráž nad Nisou, zodpovědný projektant Jan Maděra – ČKAIT 0500944.

Podanou žádost správní orgán posoudil jako odůvodněnou.

Úprava provozu na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně i akustickými doprovodnými signály nebo dopravními zařízeními je tak nadřazená úpravě provozu stanovené zákonem o silničním provozu.

Jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví se toto značení opatřením obecné povahy. 

Dopravní značení týkající se „přikázaného směru objíždění“ a „stůj, dej přednost v jízdě“ ukládá účastníkům silničního provozu určitá omezení, a to nad rámec obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Každý projíždějící bude na základě uvedeného stanovení muset respektovat omezení, která z dopravního značení vyplývá, a která před umístěním tohoto značení z obecné právní úpravy nevycházela.

Návrh umístění dopravního značení byl na dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to dne 30.7.2022. Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění záměru mohli podat oprávněné osoby připomínky nebo námitky k umístění dopravního značení.

V dané lhůtě nebyly správnímu orgánu doručeny žádné námitky a připomínky. Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na místní komunikaci II. třídy, kterou je ulice Skřivánčí, Jablonec nad Nisou, a to z důvodu, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci byly splněny.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení, které je nutné k vyznačení přechodu pro chodce a dopravního ostrůvku k zajištění větší bezpečnosti chodců.

 

 

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

Za správnost: Radka Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574629x | Petr Vitvar
load