Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/287 k.ú. i obec Maršovice

Číslo jednací:78032/2022
Den vyvěšení:16.9.2022
Den sejmutí:1.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5458/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

78032/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.9.2022

 

 


Zbyněk Slouka
Pražská č.p. 176/123
466 01  Jablonec nad Nisou 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 14.9.2022 podaném společností ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., IČO 28776976, Nudvojovice č.p. 2103, 511 01  Turnov 1 v zastoupení Zbyňkem Sloukou, IČO 60259914, Pražská č.p. 176/123, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.9.20202 čj. KRPL-91175/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

 

silnice :   II/287 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou, obec Maršovice

 

důvod :  provedení protlaku s tlačnými šachtami mimo těleso silnice pro realizaci vodovodní,

kanalizační a elektro přípojky pro pozemek pč. 2189/2 k.ú. Dalešice

termín : od 10.102022 – do 31.10.2022

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.9.20202 čj. KRPL-91175/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 1. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., IČO 28776976, Nudvojovice č.p. 2103, 511 01  Turnov 1 zastoupena stavbyvedoucím Tomášem Čapkem, tel.č. 725 719 424.

 1. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., IČO 28776976, Nudvojovice č.p. 2103, 511 01  Turnov 1 v zastoupení Zbyňkem Sloukou, IČO 60259914, Pražská č.p. 176/123, 466 01  Jablonec nad Nisou 1  dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na silnici II/281 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou, obec Maršovice z důvodu provedení protlaku s tlačnými šachtami mimo těleso silnice pro realizace vodovodní, kanalizační a elektro přípojky pro pozemek pč. 2189/2 k.ú. Dalešice v termínu od 10.102022 – do 31.10.2022. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 13.9.20202 čj. KRPL-91175/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

  vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

   


   

   

   

  Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

   

  Na úřední desce Obecního úřadu Maršovice  v y v ě š e n o  dne :  …………

   

   

   

  Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

   

  Z úřední desky Obecního úřadu Maršovice  s e j m u t o  dne :  ………………….

   

   

   

  Příloha:

  Situace dopravního značení.

   

  Obdrží

  Žadatel :

 • ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01  Turnov v zastoupení Zbyňkem Sloukou, IDDS: yvdy5na, Pražská 176/123, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

    - Obecní úřad Maršovice, IDDS: avdbt4q, Maršovice 52, 468 01  Jablonec nad Nisou 8

  Na vědomí :

 • Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06  Liberec

 • co

   

   


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574670x | Petr Vitvar
load